นนทบุรีถวายพุ่มเทียนพระราชทานในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา

จังหวัดนนทบุรีถวายพุ่มเทียนพระราชทานในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันนี้( 22 ก.ค.64) เวลา 08.00 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อยู่ใน ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายพุ่มเทียนพระราชทานในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา แด่ พระธรรมกิตติมุนี เจ้าวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี สำหรับ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คำว่า “อาสาฬหบูชา” มาจากคำว่า “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬห คือ เดือน 8 เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกของโลกพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ทั้งนี้ การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่ง คือ การถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะ เป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธาอันแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนา ของพระมหากษัตริย์ไทย พระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.