นนทบุรีตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 เข้มตรวจรถเส้นทางหลักข้ามจังหวัดเพื่อการคัดกรอง ชะลอหรือสกัดกั้น การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จังหวัดนนทบุรีตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 เข้มตรวจรถเส้นทางหลักข้ามจังหวัดเพื่อการคัดกรอง ชะลอหรือสกัดกั้น การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันนี้ ( 20 ก.ค.64) เวลา 22.00 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 ก.ค.64 เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดนนทบุรีได้ ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ในเส้นทางคมนาคม เข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เน้นการปฏิบัติเพื่อการคัดกรอง ชะลอหรือสกัดกั้น การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ให้เป็นตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สำหรับข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 ก.ค. 64 มีการสั่งการและกำชับการปฏิบัติ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ควบคุมสุดและเข้มงวดเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.