ข่าวแพร่ ตำบลสะเอียบเร่งสร้างศูนย์กักกันตำบลรองรับแรงงานกลับบ้านใช้งบชุมชนคนสะเอียบไม่ที้งกัน

ข่าวแพร่
ตำบลสะเอียบเร่งสร้างศูนย์กักกันตำบลรองรับแรงงานกลับบ้านใช้งบชุมชนคนสะเอียบไม่ที้งกัน

ในวันนี้ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. พระครูสุธรรมชัยสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดดอนชัยรองเจ้าคณะตำบลสะเอียบ พร้อมด้วยนายแต๋ง อินทา นายก อบต.สะเอียบ นายสมมิตร เสาวะระ กำนันตำบลสะเอียบ พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลสะเอียบ ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมาร่วมแรงร่วมใจมาลงหลักปักฐานสร้างบ้านพักเพื่อสร้างให้เป็นศูนย์กักกันตนเองประจำตำบลสะเอียบ ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังระบาดในรอบใหม่ที่มีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้างในเขตกรุงเทพฯและปริมณทล โดยชุมชนตำบลสะเอียบยังไม่มีที่กักกันตนเองของศูนย์ประจำตำบล เพื่อรองรับแรงงานที่ได้ทะยอยเดินทางภูมิลำเนาจึงได้ร่วมเป็นแนวทางเดียวกันในระดับผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนของตำบลและเห็นสมควรที่จะให้ก่อสร้างบ้านพักรับรองในการกักกันตนเองในช่วงที่แรงงานได้ทะยอยกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นโดยขุมชนตำบลสะเอียบได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างบ้านพักรับรองโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแม้แต่บาทเดียวโดยแต่ใช้งบประมาณจากชุมชนในนามคนสะเอียบไม่ที้งกัน
ในวันนี้ชุมชนตำบลสะเอียบได้ก่อสร้างบ้านพักจำนวน5หลังโดยมีการก่อสร้าง1ห้องนอน1ห้องน้ำโดยแบ่งตามจำนวนหมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่1กับหมู่ที่9 ก่อสร้างจำนวน 1หลัง หมู่ที่2 กับหมู่ที่ 4 จำนวน 1หลัง หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่6 จำนวน1 หลัง หมู่ที่7 กับหมู่ที่ 8 จำนวน 1หลัง หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่10จำนวน 1หลัง โดยในวันนี้ยังได้มีแรงร่วมใจจากน้ำใจจากชุมชนตำบลสะเอียบมาร่วมสมทบอนุเคราะห์ทั้งน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำแข็งตลอดถึงเครื่องดื่มโดย1ในนั้นก็มี ทีมMJU2T ตำบลสะเอียบ ภายใต้โครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียยรติ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ร่วมเป็นหนึ่งในตำบลคนสะเอียบไม่ที้งกันในวันนี้ ได้อนุเคราะห์เครื่องดื่มและน้ำดื่มการก่อสร้างในวันนี้ส่วนการดำเนินการก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จเพียงแต่บางหมู่บ้านจะได้เร่งการก่อสร้างให้เสร็จเพื่อเป็นสถานที่กักกันของตำบลสะเอียบต่อไป

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.