#อบจ.สิงห์บุรี อนุมัติซื้อวัคซีน โมเดอร์น่า 20,000 โดส

#อบจ.สิงห์บุรี อนุมัติซื้อวัคซีน โมเดอร์น่า 20,000 โดส


นายสมควร ชัยบุรินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเลขาสมาคมฯ ได้เข้ารับฟัง การประชุม ในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. .๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙

ซึ่ง มติ สภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้อนุมัติการสั่งซื้อวัคซีน โมเดอร์น่า ฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 10,000 คน วัคซีน 20,000 โดส ในวงเงิน จำนวน 26 ล้าน บาท สั่งซื้อจากสภากาชาด
โดยทางสภากาชาดสิงห์บุรี คำสั่งตามสภากาชาดไทย มีนโยบาย ให้ อบจ. ต้องจัดทำแผนการขอรับการ
จัดสรรวีคซีน โดยระบุจำนวนคนใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ซึ่งทั้งหมด
นี้ต้องยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
ได้แก่
1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรี
ตั้งครรภ์
2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลใน
ถิ่นทุรกันดาร
4. ผู้ที่ทำงานในศูนย์เด็ก
เล็ก ครู รร.อนุบาล ครู/อาจารย์
5. บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัส
ประชาชน
#จะได้รับการอนุมัติจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวนเท่าใหร่ก่อนและได้ช่วงเวลาวันไหนนั้น ให้รอการประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.สิงห์บุรี ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขอขอบคุณ​ภาพ
คุณ​สมควร​ ชัย​บุรินทร์
นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี

ข่าว​ กรรณิการ์​ บุญ​หลง
ผู้​สื่อข่าว​

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.