นายก อบจ.”กูเซ็ง” เตรียมนำวัคซีน Moderna 10,000 โดส ช่วยชาวนราฯ ด้านผู้ว่าฯเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขานรับตามมาตรการของจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับ ศบค.อย่างเคร่งครัด 

นายก อบจ.”กูเซ็ง” เตรียมนำวัคซีน Moderna 10,000 โดส ช่วยชาวนราฯ ด้านผู้ว่าฯเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขานรับตามมาตรการของจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับ ศบค.อย่างเคร่งครัด


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระนราภิบาลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าว มาตรการของจ.นราธิวาส เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ ศบค.โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขชจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส เขต 2 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าว
ด้านนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในส่วนของมาตรการที่จังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อม ซึ่งได้ประชุมหารือโดยมีข้อยุติที่สำคัญที่ต้องนำเรียนให้ประชาชนชาวนราธิวาสได้รับทราบคือ
1.งดหรือชะลอหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จำนวน 14 วัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ค่อนข้างสูงมาก โดยใน 13 อำเภอมีตัวเลขผู้ติดเชื้อทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า 100 ราย ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการในเรื่องของการเดินทาง งดการเดินทางโดยไม่จำเป็นยกเว้นมีข้อจำเป็นที่ให้เดินทางได้ ซึ่งขณะนี้สายการบินของจังหวัดนราธิวาสก็งดทุกสายการบินจนถึงสิ้นเดือน รวมถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และรวมไปถึงการบริการรถไฟด้วย ซึ่งจำเป็นที่จะขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้
2.การเปิดกิจการประกอบการต่างๆอย่างเช่นร้านอาหาร ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดนราธิวาสมีประกาศให้เปิดร้านอาหารได้รับประทานอาหารในร้านได้จนถึง 21:00 น. ในขณะนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมเป็นต้นไป ขอความร่วมมือทุกร้านอาหารทุกประเภทสามารถจำหน่ายอาหารที่ร้านได้ แต่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหารที่ร้าน แต่สามารถสั่งไปรับประทานที่บ้านเท่านั้นและเปิดได้ถึง 20:00 น. เท่านั้นโดยมีข้อกำหนดในฉบับล่าสุด
และในส่วนของมาตรการอื่นๆทางจังหวัดนราธิวาส ก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่เหมือนเดิม ซึ่งภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทำตามมาตรการของจังหวัดและสิ่งที่กังวลที่สุดในห้วงวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นวันอีดิลอัฏฮา กรือวันรายอของพี่น้องมุสลิม ดังนั้นขอความร่วมมือจากพี่น้องมุสลิมทุกท่านเรามีมาตรการในข้อกำหนดซึ่งได้แจ้งไปยังอำเภอและผู้นำศาสนาใน 13 อำเภอให้ได้รับทราบแล้วในการชะลอการเดินทางหรือการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้
ขณะที่นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางสภากาชาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้ให้สภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งในการสั่งนำเข้าวัคซีนมาฉีดให้แก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ทั้งนี้ สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควตาวัคซีนจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด และเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้
1. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำแผนการขอรับการจัดสรรวัคชีน เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด และแจ้งให้สภากาชาดไทยทราบภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้แก่
1) คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
2) ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
3) บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
4) ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์
ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 มาก่อน
5) บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่วสามารถรับการฉีดวัคซีนได้เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทย ต้องสนับสนุน
งบประมาณค่าวัคซีน Moderna ราคา 1,300 บาท ต่อโดส นั้น เมื่อหักต้นทุนวัคซีนและค่าบริหารจัดการตาม
โครงการแล้ว เงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะนำเข้าสมทบใน “กองทุนสภากาชาดไทย เพื่อจัดหาวัคซีนโควิด-19 และยารักษาโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน” ต่อไป
3. เมื่อสภากาชาดไทย แจ้งการจัดสรรโควตาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้ว ขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
4. สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดนราธิวาส ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในการขอรับวัคซีนเพื่อนำไปฉีดบริการให้กับประชาชนตามเงื่อนไขดังกล่าว จำนวน 10,000 โดส เป็นเงินทั้งสิ้น 13,000,000 บาท

นอกจากนี้นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  ในภาพรวมของวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.นราธิวาสจำนวน 10,000 โดส จะเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งสามารถฉีดได้จะเป็นการส่งเสริมการฉีดวัคซีนของชาวจังหวัดนราธิวาสให้ครอบคลุมเร็วขึ้น ซึ่งตอนนี้มีประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 600,000 กว่าคน ฉีดไปแล้ว 100,000 กว่าคน และยังคงเหลืออีก 500,000 คน ซึ่งถ้าได้รับวัคซีนตรงนี้ก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เร็วขึ้น และในเรื่องของการเก็บวัคซีนมีที่จัดเก็บวัคซีน 10,000 โดสใช้พื้นที่ไม่มาก โดยศักยภาพการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสในหนึ่งวันฉีดได้ 7,500 โดส ซึ่งถ้าได้วัคซีนมา 10,000 โดนฉีดได้ 5,000 คนใช้เวลาฉีดภายใน 1-2 วันโดยสถานการณ์ภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้ในจังหวัดนราธิวาสมีจำนวน 4,184 รายอยู่ในระบบการรักษา 1,201 รายอยู่ที่โรงพยาบาล 645 รายและอีกส่วนอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม 556 รายและเสียชีวิตทั้งหมด 40 ราย ซึ่งคาดการณ์ว่าผู้ป่วยรายใหม่นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะอยู่ที่ 150 -200 รายต่อวัน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทำตามมาตรการของจังหวัดนราธิวาสกำหนดด้วย

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

​​​///////////////////////////////////////

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.