ลำปาง- ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปางแถลงการณ์มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง

ลำปาง- ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปางแถลงการณ์มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและ นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำบาง ได้แจ้งมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด
ลำปาง ดังนี้ 1. เดินทางมาจ ากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง)

1.1.ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยการสแกน QR CODE “สำปางชนะ” และ
รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ หรือ อสม.ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด-19
1.2.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดตาก ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่านตรวจ หรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ด่านตรวจพิจารณากลั่นกรองดวามเสี่ยงต่อการเกิดโรค และตรวจหาเชื่อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test
1.3.แยกกักกันตัวเองที่บ้าน ที่พักอาศัยแบบเข้มงวด (Home Quarantine) เป็น
เวลาอย่างน้อย 14 วัน และปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHTT) คือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น การล้างมือให้สะอาด การตรวจวัดอุณหภูมีร่างกายตนเอง หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน ทันที

หากมีธุระจำเป็นต้องออกจากบ้านที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทุกครั้ง และต้องมีเอกสารยืนยันกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคเพื่อป ระกอบการพิจารณา ดังนี้ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ไม่สามารถใช้ผลตรวจทางอีเมล์ สำเนาถ่ายเอกสาร หรือ SMS มือถือได้ หรือ ยืนยอมให้ จ.ลำปางตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายด้วยตนเอง หรือมีหลักฐานการฉีดวัดซีนโควิด-19 Sinovac Sinopharm ครบ 2 เข็ม โดยหลังได้รับวัดซีนเข็มที่ 2 มาแล้วเป็นระยะเวลา12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ Astrazeneca/ Pizer/ Moderna/ Johnson and Johnson อย่างน้อย 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป

2. เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีสัม และสีเหลือง)
2.1.ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด – 19 และ 2.2. เฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจ ากฟื้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และฟื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง) แยกกักตัวอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT T) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรค
โควิด-19 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 จังหวัดลำปาง โทร 09- 140 8023ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30 น.-16.30 น.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.