คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีมอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนให้กับโรงพยาบาลสนาม ๔ จังหวัดภาคตะวันออก (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีมอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนให้กับโรงพยาบาลสนาม ๔ จังหวัดภาคตะวันออก (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)


*****เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ (19 ก.ค.) ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว วุฒิสภา โดย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีส่งมอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุม ๔๑๖ – ๔๑๗ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) กรุงเทพฯ
โดย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว สำหรับสิ่งของจำเป็นที่นำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย ชุด PPE จํานวน ๕๐๐ ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน ๔๐๐ กล่อง แอลกอฮอล์ จํานวน ๑๒๐ ขวด เครื่องวัดค่าออกซิเจน จำนวน ๔๐ ชุด และพัดลม จำนวน ๔๐ ตัว
*****สำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ทวีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้การออกไปเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจำเป็นต้องระงับไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ตามมาตรการความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ดี โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้เล็งเห็นว่าแต่ละจังหวัดได้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การดูแลประชาชนกระจายอยู่ในทุกจังหวัด คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกจึงได้ร่วมกันสนับสนุนเงินเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเป็นการเร่งด่วนในพื้นที่ ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดตราด เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามโดยเร่งด่วนไปพลางก่อน และจะได้ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นในระยะต่อไป
***ภาพ/ประจัก สารการ/ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.