กนอ.จัดโครงการธรรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ธงขาวดาวเขียว)ให้กับบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

กนอ.จัดโครงการธรรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ธงขาวดาวเขียว)ให้กับบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 เป็นประธานกล่าวเปิด การตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว)ให้กับบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
โดยมีนางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน เปิดเผยว่า “การที่โครงการธงขาวดาวเขียวเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทำให้ชุมชนได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ที่จะดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นวางใจได้ว่าทุกคนจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย แม้จะอยู่อาศัยในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม”
สำหรับการดำเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบนิคมฯ มีคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในการติดตามแผนการลดและขจัดมลพิษมีการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีหลักเกณฑ์การมอบธงขาวดาวเขียว ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปดาวสีเขียว สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล………ปราโมทย์/เหมือนลม้าย

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.