ลำพูน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผักตบชวา ของกระทรวงมหาดไทย ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผักตบชวา ของกระทรวงมหาดไทย ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

วันนี้ (วันที่ 19 ก.ค.64) ที่ห้องประชุม หริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญผักตบชวา ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 2 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ (Video conference) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขผักตบชวา ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มีแบบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

                      โดยจังหวัดลำพูน ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีการประสานร่วมกับ อปท. ในท้องที่ ท้องถิ่น ให้มีสำรวจแหล่งน้ำ คู คลอง ภายในจังหวัด และการจัดทำแผนในการแก้ปัญหาผักตบชวา เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย รวมถึงปัญหาด้านภัยแล้ง อย่างจริงจัง

                  ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ระดับจังหวัดมีหน้าที่ในการ กำจัดและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในจังหวัด ในทุกแหล่งน้ำ ทั้งเป็นแหล่งน้ำปิด และแหล่งน้ำเปิดที่อยู่ในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด ยกเว้นพื้นที่รับผิดชอบในลุ่มน้ำ คู คลอง ที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว รวมถึงการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงาน ในระดับจังหวัด และการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการในระดับจังหวัด รายงานให้เลขานุการคณะกรรมการฯทราบ เป็นประจำทุกวันที่ 25 ของเดือน อีกด้วย

…………………………

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ

19 กรกฎาคม 2564

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.