ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปางลงนามประกาศ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อโควิด-19 คุมเข้มผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและจ.ตาก ต้องยินยอมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test

ลำปาง-ผู้ว่าฯลำปางลงนามประกาศ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อโควิด-19 คุมเข้มผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและจ.ตาก ต้องยินยอมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง ลงนามในประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 18 ก.ค.นี้

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการ กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น ประกอบกับ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชน การทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด ซึ่งจังหวัดลำปางอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ คำสั่งและข้อกำหนดดังกล่าวข้างตันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวการประชุมครั้งที่
34/2564 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดสำปาง จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

1. การคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง
1.1มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับท่าอากาศยานลำปาง สถานีรถไฟลำปาง สสจ.ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลำปางอย่างเข้มงวด รวมไปถึงให้ตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ สำหรับการขนส่งคนโดยสารระหว่างจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ต้นทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและ จ.ตากโดยเพิ่มความเข้มงวดรวมทั้งการตรวจคัดกรองการเดินทาง การจัดระบบและระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กำหนดและให้ดำเนินการกลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรคและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test ด้วย

1.2. บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและ จ.ตาก ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลำปาง ณ ด่านตรวจ สภ.แม่พริก บนถนนพหลโยธินสายลำปาง-ตาก อ.แม่พริก พิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรคและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test ด้วย

2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันครั้งหนึ่งน้อยกว่า 100 คน โดยต้องดำเนินการ ดังนี้ 2.1. ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ 2.2.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 2.3.สำหรับการจัดกิจกรรมที่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางไปแล้วให้ถือปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศฉบับนี้แทน.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.