ผู้ว่าเพชรบูรณ์ยืนยัน ชาวบ้านที่ไปทำงานอยู่ต่างพื้นที่สามารถกลับเข้ามารักษาตัวที่เพชรบูรณ์ได้ แต่ต้องประสานก่อนเดินทางกลับเข้ามา

ผู้ว่าเพชรบูรณ์ยืนยัน ชาวบ้านที่ไปทำงานอยู่ต่างพื้นที่สามารถกลับเข้ามารักษาตัวที่เพชรบูรณ์ได้ แต่ต้องประสานก่อนเดินทางกลับเข้ามา
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ 10/2564 พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปเป็นคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยตามความในขอ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฎิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2029 กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการโควิด-19
ทางด้านนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ยืนยันว่าสำหรับชาวเพชรบูรณ์ที่ไปทำงานอยู่ในต่างพื้นที่ หากมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับเข้ามารักษาตัวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกคนจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดทุกคน และจะมีเตียงรองรับทุกราย แต่ขอให้ประสานงานมาก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด หากผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะได้เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น
นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.