ปราจีนบุรี ผวจ.สั่งปิด 1โรงงานติดโควิด-19

ปราจีนบุรี ผวจ.สั่งปิด

1โรงงานติดโควิด-19

 

วันนี้ 17 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีประธานคณะกรรมกรโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๒๐๕๔/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยระบุข้อความว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองปราจีนบุรีแจ้งว่า จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงาน คนงาน และกลุ่มเสี่ยงของบริษัท ทีมพรีชิชั่น จำกัด (มหาชน สาขาปราจีนบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑๓

ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน ๕๓ คน และมี

ความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งดังนี้

๑. ปิดบริษัท ทีมพรีชิชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑๓ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว

๒. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรีตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

๓. ห้ามบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี เคลื่อนย้ายพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขา หรือสถานที่อื่น

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑ หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ กรณีคำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

อนึ่ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 63 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 1,505 ราย ติดเชื่อนอกพื้นที่เข้ามารักษา 128 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 รายติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,637 ราย

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.