ผอ.ศปพร. เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธกลุ่มเปราะบาง บ้านศรีภิญโญ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ผอ.ศปพร. เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธกลุ่มเปราะบาง บ้านศรีภิญโญ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยพันเอก  ทรงเดช  สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 และคณะ เข้ากราบนมัสการพระสมุห์นพเดช  ฐิตเตโช เจ้าอาวาสวัดศรีภิญโญศรัทธาราม ณ วัดศรีภิญโญศรัทธา บ้านศรีภิญโญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยสอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 รวมถึงสอบถามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมการสนับสนุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย ไม่สามารถบิณฑบาตได้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจและไม่ละทิ้งวัด พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธหมู่บ้านศรีภิญโญ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ โดยได้พูดคุยปรึกษา หารือ กับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการในช่วงสถานการณ์โควิค19 และสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้กับพี่น้องไทยพุทธ เรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิค 19

 

จากนั้น พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนวัดศรีภิญโญศรัทธาราม เป็นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ภายในบริเวณวัด ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ ราว 24 ครัวเรือน ได้ช่วยกันปลูกพืชผักไว้แจกจ่ายรับประทานในหมู่บ้าน ไม่ต้องซื้อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยเจ้าอาวาสวัดศรีภิญโญศรัทธารามได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและสร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในหมู่บ้านอีกด้วย

โดย พลตรีไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า การมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของวัด ในฐานะที่ตนเองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกตำแหน่งหนึ่งนั่น ต้องรับผิดชอบดูแลโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ก็พร้อมให้การช่วยเหลือสนับสนุน พร้อมทั้งได้ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ สถานการณ์จะดีขึ้นต้องอาศัยการพูดคุยสร้างความเข้าใจ กัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ สังคมพหุวัฒนธรรม

 

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.