อ.ศรีสัชนาลัย นอภ.ศรีสัชนาลัย นำทีม ผู้นำชุมชน และจิตอาสา จัดกิจกรรมโครงการ“ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุโขทัย

อ.ศรีสัชนาลัย นอภ.ศรีสัชนาลัย นำทีม ผู้นำชุมชน และจิตอาสา จัดกิจกรรมโครงการ“ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุโขทัย


นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นไม้ตามโครงการ”ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”ให้จังหวัดสุโขทัย ในบ้านไร่บัวงาน หมู่ที่ 11 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสมศักดิ์ หอมชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร นางนงค์ลักษ์ ก้านเขียว ผอ.รพ.สต.สารจิตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”มีผู้เข้าร่วม กว่า150คน
สำหรับกล้าไม้ที่นำมาปลูกบนเนื้อที่ 2 ไร่ ในครั้งนี้ประกอบด้วย ประดู่แดง มะค่าโมง ตะเคียนทอง และอื่นๆ ประมาณ 500ต้น นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวว่า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ว่าจะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนจึงมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าโดยโครงการจะทำทุกตำบล ตำบลละ 1โครงการ เป็นการนำร่อง และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ การจัดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันนี้ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันในรูปแบบจิตอาสา พร้อมราษฎรเข้าร่วมเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนเห็นความสำคัญของต้นไม้และป่าไม้ และร่วมมือกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง โดยในอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกได้ต่อไป

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.