ยอดพุ่ง 681 ราย เร่งเปิดศูนย์พักคอยคนสาคร – CI แห่งแรกที่ โชคอำนวยแฟคทอรี่

ยอดพุ่ง 681 ราย เร่งเปิดศูนย์พักคอยคนสาคร – CI แห่งแรกที่ โชคอำนวยแฟคทอรี่


ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศคำสั่ง “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 31 แห่ง ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 14 แห่ง อำเภอกระทุ่มแบน 8 แห่ง และอำเภอบ้านแพ้ว 9 แห่ง เพื่อการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือ “ศูนย์พักคอยคนสาคร” CI – Community Isolation โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น วัด สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในตำบล เป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่พร้อมจัดตั้ง CI – Community Isolation ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อสีเขียวอ่อนนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.08 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การบังคับบัญชาของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน นายอำนวย หุ่นลำภู ผู้ประกอบการอาคารโรงงานโชคอำนวยแฟคทอรี่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม. ของ 3 ตำบลคือ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลท่าเสา และตำบลดอนไก่ดี ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามในชุมชน CI – Community Isolation หรือ “ศูนย์พักคอยคนสาคร(กระทุ่มแบน ศูนย์8)” แห่งแรกของอำเภอกระทุ่มแบน และแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาคร ที่อาคารโกดังอุตสาหกรรมเพื่อการเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายในโครงการโชคอำนวยแฟคตอรี่ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งรับผิดชอบร่วมกันโดย เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เทศบาลตำบลดอนไก่ดี และ อบต.ท่าเสา รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวอ่อนได้ 300 ราย แบ่งแยกออกเป็นสองฝั่ง ชาย – หญิง โดยศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบนศูนย์ 8) แห่งนี้ คาดว่าจะเริ่มรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอ่อนเข้ามาดูแลรักษาได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ (วันเสาร์ที่ 17 ก.ค.) เป็นต้นไป โดยเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการฝึกเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ในการปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วย และนอกจากที่ศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบนศูนย์ 8) แห่งนี้แล้ว ในวันเดียวกันนี้ทางอำเภอกระทุ่มแบน ยังเปิดได้เพิ่มอีก 1 แห่งคือ ศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบนศูนย์ 1) ภายในโครงการสุขสันต์แฟตเตอรี่ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน ซึ่งรองรับผู้ติดเชื้อทั้งชายและหญิงรวม 200 ราย ส่วนศูนย์พักคอยคนสาครแห่งอื่นๆ ที่กำลังเร่งดำเนินการปรับสร้างนั้น ก็จะสามารถทยอยเปิดใช้งานหรือรองรับผู้ติดเชื้อได้ คาดว่าไม่เกินภายสัปดาห์หน้านี้ โดยหากรวมกันทั้งหมด 31 ศูนย์ CI จะรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวอ่อนได้ประมาณ 4,000 ราย
นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน กล่าวว่า หลักการนำผู้ติดเชื้อเข้าศูนย์ CI นั้น หลังจากที่ทราบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชนก็จะมีทีมงานสอบสวนโรคเข้าไปในแต่ละชุมชน ถ้าพบว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการปกติคือ มีอาการเพียงเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการ ก็จะนำเข้าสู่โรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือ CI – Community Isolation หรือ “ศูนย์พักคอยคนสาคร” เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์พักคอยคนสาครนี้จะดูแลรับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ภายใต้การควบคุมจากสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลของรัฐ แตกต่างจากโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์ห่วงใยคนสาครที่จะดูแลรับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ขณะที่ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยคนสาคร ( CI) ก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวอ่อนมีอาการเบาบางกว่า ผู้ป่วยในศูนย์ห่วงใยคนสาคร ที่เป็นกลุ่มสีเขียวด้วย ส่วนการจำแนกผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลสนามชุมชนนั้น เบื้องต้นได้วางหลักเกณฑ์ไว้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นกลุ่มสีเขียวอ่อนในพื้นที่ จะให้เข้าสู่โรงพยาบาลสนามตำบลทันที และอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอาการดี ปลอดภัย กักตัวมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่ครบกำหนด ก็จะย้ายมาที่โรงพยาบาลสนามชุมชนแทน เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั่นเอง
ด้านนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวว่า ศูนย์พักคอยคนสาคร หรือ CI นั้น จัดตั้งขึ้นตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ต้องการให้ท้องถิ่นทุกอำเภอรีบดำเนินการเพื่อการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนให้ได้เร็วที่สุดและมีสถานที่รองรับ เป็นการลดภาวะการณ์ติดเชื้อในชุมชนให้น้อยลงได้ ซึ่งหากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในครอบครัวใดก็จะแยกตัวออกมาทันที โดยเฉพาะในส่วนของอำเภอกระทุ่มแบนนั้น ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปรับสร้างศูนย์พักคอยคนสาครทั้งหมด 8 แห่ง เปิดได้แล้ว 2 แห่ง และคาดว่าส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้อย่างแน่นอน
สำหรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร จากการรายงานข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น 681 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 139 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลทั้งคนในจังหวัดและคนนอกจังหวัดรวม 514 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่ม Bubble & Sealed วันนี้พบในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 28 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 33,368 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 25,058 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 8,244 ราย และ ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่ 66 ราย ขณะที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 7 แห่ง ขณะนี้เหลือเตียงว่างรวมกันเพียงแค่ 63 เตียง จากทั้งหมด 2,808 เตียง
ชูชาต แดพยนต์ ทีมข่าวสมุทรสาคร

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.