วัฒนธรรมศรีสะเกษจัดอบรม “บวร On Tour”พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา

วัฒนธรรมศรีสะเกษจัดอบรม “บวร On Tour”พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ลานธรรมชุมชนวัฒนธรรมวัดบ้านแขว ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระครูประโชติสุนทรธรรม เจ้าอาวาสวัดบ้านแขว เจ้าคณะตำบลห้วยใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม “บวร On Tour”พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางกาญจนา ไพรวัลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางอุบล โรจนวัน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ นำผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน อสม.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรมจำนวนรวม 20 คน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด และมีได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้ “การเตรียมความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี “ และนำมัคคุเทศก์ลงภาคปฏิบัติแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรมถอดบทเรียนการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา “บวร On Tour” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดอบรมนี้ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันโดยใช้ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาบทบาทของพลังบวรในพื้นที่ให้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเสริมรากฐานวัฒนธรรมให้ชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จัดอบรม “บวร On Tour”พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ในครั้งนี้ นอกจากให้ความรู้ภาคทฤษฏีแล้ว ยังได้พาผู้อบรมเดินสำรวจเส้นทางสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมะทางธรรมชาติ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศึกษาพิพิธภัณฑ์รวบรวมของเก่าโบราณที่หายาก ซึ่งชุมชนรวมตัวเข้มแข็งหลายหมู่บ้าน การทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำชมธรรมชาติ ที่บรรยากาศร่มรื่นตลอดสายน้ำและมีป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด โดยมีเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบและมีชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะสามารถขยายผลการพัฒนาชุมชนคุณธรรมให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา “บวร On Tour” ของสำนักวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นอย่างดีต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.