นายอำเภอเบตงเดินหน้าสร้างแกนนำเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งฐานรากสู่ความมั่นคงเพราะหมู่บ้านคือฐานของแผ่นดิน

นายอำเภอเบตงเดินหน้าสร้างแกนนำเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งฐานรากสู่ความมั่นคงเพราะหมู่บ้านคือฐานของแผ่นดิน


ยะลา – นายอำเภอเบตงเดินสายสร้างแกนนำ เน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งฐานรากสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หวังขยายให้กระจายทั่วทุกหมู่บ้าน ชุมชน เพราะ หมู่บ้าน คือ ฐานของแผ่นดิน
เมื่อวันที่15 ก.ค. 64 ที่ศาลาประชาคมบ้านปากบาง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เปิดการฝึกอบรมโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็ง วิถีใหม่ วิถีพึ่งพาตนเอง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างสร้างแกนนำหมู่บ้านเป้าหมายโดยพิจารณาจากตำบลที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านมีความเข้าใจในหลักการ และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากบาง ถือเป็นหมู่บ้าน ชุมชน ตัวอย่างในการพึ่งพาตนเอง เป็นชุมชนที่ได้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี จากการเกษตรแบบผสมผสาน ไม่พึ่งพาการกรีดยางพารา เพียงอย่างเดียว โดยประชากรในตำบลตาเนาะแมเราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา ปลูกผัก ปลูกผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ส่วนสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่เนินสลับที่ราบ ซึ่งเหมาะสมสำหรับทำการเพาะปลูกพืชไร่ 20 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ และทำสวนยางพารา 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ มีผลผลิตทางพืชไร่เป็นปริมาณมากในแต่ละปี ซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้านตำบลตาเนาะแมเราะหมู่ที่ 8 จะมีตุ่มไว้รองน้ำฝนดื่มในทุกๆปี พอปีหลังๆมาเกิดวิกฤตทางธรรมชาติมากมาย แล้งบ้าง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลบ้าง และเป็นตะกอนไม่สะอาด มีสารพิษตกค้าง จึงต้องซื้อน้ำกิน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ซื้อกิน ต่อมาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านปากบาง หมู่ที่ 8 ได้ประชุมหารือได้ข้อสรุปในการจัดตั้งโรงน้ำดื่มชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งได้งบประมาณของโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก แนวทางประชารัฐ ทำการปรับปรุง อาคาร ระบบกรองน้ำ และจัดซื้อรถกระบะ โดยใช้งบประมาณ หนึ่งล้านบาท ทำเป็นโรงงานน้ำดื่มที่สะอาดบรรจุขวด หรือน้ำดื่มที่ผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถขายให้กับทุกคนในชุมชนในราคาถูกกว่า และบริการส่งตามหมู่บ้าน และนอกพื้นที่ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ซึ่งได้ผลรับที่มีรายได้เข้าหมู่บ้านทุกๆเดือน และมีบริการขายที่บ้านของสมาชิกกลุ่มน้ำดื่มอีกด้วย กระบวนการผลิตน้ำดื่มไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อนแต่เพียงอย่างใด มีหลักง่ายๆ คือ น้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ อาจจะเป็นประปาหมู่บ้าน ต่อเข้าถังระบบกรองบำบัด โดยมีตัวควบคุมซึ่งสามารถตั้งค่าการควบคุมได้ ผ่านไปจนถึงหัวบรรจุลงขวด
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักชัยในการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานเพื่อการพัฒนาคน มุ่งสอนชาวบ้านให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง และยึดแนวทางในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาโดยตลอดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และขอฝากให้ทุกท่านขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็ง วิถีใหม่ วิถีพึ่งพาตนเอง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนการดำเนินงาน และขับเคลื่อนให้ชุมชนลงมือทำ อาศัยผู้นำ ผลักดันให้ชุมชนลงมือทำ ส่งผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ บูรณาการแหล่งทุนชุมชนในพื้นที่ เพื่อทำให้พี่น้องในชุมชนหมู่บ้าน มีอาชีพ มีงานทำ เกิดการกระจายรายได้อย่างแท้จริง” นายอำเภอเบตง กล่าว
ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ ปื๊ด เบตง 0872963998

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.