ข่าว. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 จัดโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน

ข่าว. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 จัดโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวกรชวัล สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 เป็นประธานกล่าวเปิด การตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) โดยมี นายคณิต เจียหลิม กำนันตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาคันทรง และตำบลบ่อวิน รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ อบต.เขาคันทรง และอบต.บ่อวิน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ สำหรับการตรวจประเมินฯ ธงขาวดาวเขียว ของ บริษัท เจนโตส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมฯ ดังกล่าว โดยในงาน นางสาวกรชวัล สังข์ทอง กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของจังหวัดชลบุรี ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน โดยยึดหลักในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับดูแลการประกอบกิจการของโรงงาน บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนลดและขจัดมลพิษ และคณะทำงานตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สื่อท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์,อบต.เขาคันทรง,อบต.บ่อวิน โดยร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโรงงานประกอบด้วย 5มิติ 13หัวข้อ มีดังหน้า การจัดการน้ำ การจัดการด้านขยะ/กากของเสีย การจัดการระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ การจัดการไอระเหยสารเคมีและสารอินทรีย์ระเหย ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่การทำงาน การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัยและข้อร้องเรียน การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนและการมีส่วนร่วมกับภาคสังคม การจราจรขนส่ง(วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์) ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นการแสดงถึงการเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนและสังคมได้เห็นถึงเจตนาที่จะประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย ร่วมดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดไป
โดยมีนายสัญญา เบ้าพูลทอง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกัน บรรเทาผล และจัดการกับมลภาวะทางอากาศ บนบกและพื้นดิน แหล่งน้ำจืด ที่มีผลต่อสุขภาพ สังคม ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคง ยึดมั่นต่อการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาลและประโยชน์ชุมชนมากที่สุด…….ปราโมทย์/รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.