“ดร.เสกสรร” ได้รับเลือกเป็นประธาน กก.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ คนใหม่ตามคาด

“ดร.เสกสรร” ได้รับเลือกเป็นประธาน กก.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ คนใหม่ตามคาด


ที่ห้องประชุม สภ.เมืองเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ นำโดย พ.ต.อ.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ (ประธาน กต.ตร.ชั่วคราว)ได้กำหนดให้มีการประชุม กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ครั้งแรก หลังที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แนะนำตัวข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งมาใหม่ประจำ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และแนะนำตัวคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ชุดใหม่ พร้อมกันนี้ได้ทำการคัดเลือก ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และรองประธานฯ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง เป็นประธาน กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์คนใหม่ พร้อมทั้งนายอาทิตย์ มงคลกิติ และนางอาภากร พัชรพานิช เป็นรองประธาน กต.ตร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์
พ.ต.อ.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ ผกก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่าตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 จึงอาศัยอำนาจระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการรับแนวทางนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช.ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
และให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่และให้คำแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ และได้แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามที่ กต.ตร.จังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช.ทราบตามที่ ก.ต.ช.มอบหมายและให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.ต่อไป (ภาพ/นายสมเกียรติ งามนิล สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์)
นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.