ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ


*****นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีแนวทางงดการประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากการประกอบอาหารประเกทนี้ก่อให้เกิดมลภาวะและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาในบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก เนื่องจากได้กลิ่นอาหารและมาทำลายทรัพย์สินหรืออาจทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยวให้ใด้รับบาตเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตใต้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๘ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วย การเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นติน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
*****จึงออกประกาศ ดังนี้ งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้น ชงชา – กาแฟ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นตัน โดยอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ พื้นที่ประกอบอาหาร จัดพื้นที่ให้เอกชนหรือชุมชนท้องถิ่นเข้ามาขออนุญาตจำหน่ายอาหารในช่วง เทศกาลต่าง ๆ และแนวทางอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
***ภาพ/ข่าว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.