ร้อยเอ็ด/… อบต.นาอุดม อำเภอโพนทอง เตรียม”ศูนย์ฮักแพง”ไว้รองรับผู้สัมผัสเสี่ยงโควิด-19 ที่ต้องการเดินทางกลับตำบลนาอุดมสู่อ้อมอกพ่อ-แม่

ร้อยเอ็ด/…
อบต.นาอุดม อำเภอโพนทอง เตรียม”ศูนย์ฮักแพง”ไว้รองรับผู้สัมผัสเสี่ยงโควิด-19 ที่ต้องการเดินทางกลับตำบลนาอุดมสู่อ้อมอกพ่อ-แม่


วันนี้ 13 ก.ค.2564 นายเสฎพันธ์ เวียงภักดิ้ นายก อบต.นาอุดม/นายสินสมุทร พลเยี่ยม กำนัน ตำบลนาอุดม/นายวัชระบพิตร บังพิมาย ผอ.รพ.สต.นาแพง/ปลัดอบต. พร้อมจิตอาสา/ปชช.และชาวบ้านปรับแต่งกิ่งไม้-ดายหญ้า-ในป่าช้าเพื่อเตรียมไว้รองรับผู้สัมผัสเสี่ยงโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับบ้านที่ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทองสู่อ้อมอกพ่อ-แม่-ญาติพี่น้อง
จุดแรก 30เตียง(แคร่ไม่ไผ่)ที่ป่าช้าหนองโก ม.16 บ้านใหม่สามัคคี จุดที่สอง 30 เตียง(แคร่ไม้ไผ่)ที่โรงเรียนบ้านสี่แยก ม.10 ตำบลนาอุดม /อาหารครบ 5 หมู่ ทุกจุด โดย อป.พร.จาก 17 หมู่บ้าน ตำบลนาอุดมจิตอาสาผลัดละ 5 คนรักษาการณ์และทำหน้าที่หนึ่งข้าว(หุงข้าว) ส่วนข้าวขอบริจาคจาก ปชช..ในหมู่บ้าน /ด้านสาธารณะสุขเวชภัณฑ์ป้องกันและประกอบอาหาร อสม.จาก 17 หมู่บ้านพร้อมพยาบาลวิชาชีพจาก รพ.สต.นาแพงทำหน้าที่
นายณรงค์ เฉียบพิมาย ผญบ.ม.16/ นายบุญมา หงษ์ฟอง/ผญบ.ม.10 ตำบลนาอุดม เปิดเผยถึงบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ้านบ้านจากจุดพักกลุ่มผู้สัมผัสเสียง ว่าใช้รถแบคโฮในหมู่บ้านขุดบ่อลึกประมาณ 2-3 เมตรเพื่อรองรับนัำจากกลุ่มสัมผ้สเสี่ยงที่ใช้อาบชำระร่างกายให้นำพาของเสียไหลลงไปในบ่อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรค.ขุดฝังกลบ
สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.