ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ว่าที่ พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ เป็นผู้แทนในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19
ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังรับทราบการติดตามฯ ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังและรับทราบผลการดำเนินการ
นายวีรพล ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดละลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานศึกษา ที่อาจเกิดเหตุ มีการนำเสนอวิดิทัศน์และแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และมีการมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ และมีการเยี่ยมชมชิ้นงาน รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ ตลอดทั้งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของโครงการ Active learning (ปลายน้ำ)
นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.