ลำปาง-หนังสือด่วนที่สุดจังหวัดลำปางเรื่องมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด 4 มุมเมือง และกำหนดมาตรการคัดกรองการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง เข้ามาในพื้นที่ จ.ลำปาง อย่างเข้มงวด

ลำปาง-หนังสือด่วนที่สุดจังหวัดลำปางเรื่องมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด 4 มุมเมือง และกำหนดมาตรการคัดกรองการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง เข้ามาในพื้นที่ จ.ลำปาง อย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการลำปางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ลงนามในคำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตราการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดและมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน และคัดกรองการเดินทางของประชาชนทั่วไป จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลำปาง จำนวน 4 ด่าน ๆด้แก่ 1.ด่านตรวจ สภ.ห้างฉัตร 2.ด่านตรวจปางมะโอ สภ.แม่ทะ 3.ด่านตรวจนาแก สภ.งาว และ 4.ด่านตรวจ สภ.แม่พริกเพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจรการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยง

2. การคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลำปาง
2.1มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับท่าอากาศยานลำปาง สถานีรถไฟลำปาง สสจ.ลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะสำหรับการขนส่งคนโดยสารระหว่างจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ต้นทางจากกรุงเทพฯจังหวัดปริมณฑลหรือพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.2 มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน 1. การคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้กำนัน ผญบ. บูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในหมู่บ้าน ชุมชน ทุกภาคส่วน ร่วมกันค้นหาและคัดกรองว่ามีผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนหรือไม่ 2.การปฏิบัติในกรณีที่หมู่บ้านชุมชนใดหากมีให้กำนัน ผญบ.จัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการ ให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่นอกหมู่บ้าน ชุมชนไว้ก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 3.การแจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน ชุมชน ให้กำนัน ผญบ.ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งเจ้าบ้านหรือผู้ดูแลบ้านให้ปฏิบัติตามมาตรา 31 (1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยทันที 4.กรณีมีคนในหมู่บ้านชุมชนได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กำนัน ผญบ. ดำเนินการกับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามมาตรการที่ สธ.กำหนด 5.ในกรณีของชุมชนในเขตเทศบาล ให้ นอภ.แจ้งและประสานงานกับเทศบาลให้แจ้งประธานกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ดำเนินการ

3. มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ 1.บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด 2.บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.ลำปาง ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด–19 โทร. 093-1408023 โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค หรือตรวจหาเชื้อโควิด–19และจะต้องเฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน อนึ่ง เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีมาตรการเข้มข้น ดังนั้น ก่อนการเดินทางขอให้ตรวจสอบมาตรการชุมชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.