สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 64 รายตรวจพบผู้ติดเชื้อ 4 ราย โดย 3 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ไปป่วยอยู่ต่างจังหวัดติดต่อเพื่อขอกลับมารักษาในจังหวัด ส่วนอีก 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีอาการป่วยและตรวจพบในจังหวัด รวมผู้ป่วยที่รับมาจากต่างจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย ตรวจพบในจังหวัด 3 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

CASE MS61 เพศชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นสามีผู้ป่วย ของ

CASE MS59 และเป็นบิดาของ CASE MS560 ที่ได้รายงานไปเมื่อวานนี้ มีอาการป่วย และมีผลการตรวจด้วย ชุดตรวจชนิดเร็ว (Covid-19 Antigen Rapid Test) เป็นบวก จากโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ จึงส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR ผลการตรวจพบเชื้อในวันนี้ ขณะนี้ ผู้ป่วยถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เนื่องจากมีภาวะปอดอักเสบ

CASE MS62 เพศชาย อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา กรุงเทพฯ เดินทางโดยสายการบิน Vietjet air

ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ช่วงเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และเช่ารถยนต์ขับมารับแฟนที่ อ.ปางมะผ้า

ในช่วงบ่าย และเดินทางไปพักที่ Slow life Sabaidee Pai อ.ปายในช่วงเย็นวันเดียวกัน ต่อมา เริ่มมีอาการป่วย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้ไปตรวจที่ รพ.ปาย และขอกลับไปพักและกักตัวที่โรงแรมเพื่อรอผล เมื่อทราบผลการตรวจพบเชื้อ ในช่วงเย็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จึงได้เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปาย

CASE MS63 – Case MS64 CASE MS63 เพศชาย อายุ 25 ปี Case MS64 เพศหญิง อายุ 24 ปี

ทั้ง 2 ราย เป็นสามี – ภรรยา กัน มีที่อยู่ตามภูมิสำเนา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทำงานค้าขายอาหารสด (หมูสด) ที่ตลาดสดพิชัย อ.ปางเกร็ด จ.นนทบุรี และพักอยู่ใกล้กับตลาด ช่วงวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกที่ตลาดสดพิชัย พบผู้ติดเชื้อ 91 ราย จึงมีการสั่งปิดตลาดเป็นเวลา 14 วัน 

ส่วนผู้ป่วยทั้งสองรายแม้ว่ายังตรวจไม่พบเชื้อในช่วงเวลานั้น แต่ต่อมาวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เริ่มมีอาการป่วย จึงพยายามติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อขอเข้ารับการตรวจรักษา แต่ยังไม่ได้รับการนัดหมาย จึงร้องขอให้มารดา ติดต่อ รพ.ศรีสังวาลย์ เพื่อขอกลับมารักษาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งสองเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ถึง อ.ปาย และเข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ.ปาย ในช่วงสายวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และผลการตรวจพบเชื้อ

สรุป สถานการณ์ปัจจุบัน ( ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด ระลอกเมษายน จำนวน 64 ราย รักษาหายแล้ว 49 ราย ยังอยู่ระหว่าง

รักษา 15 ราย รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ 10 ราย รพ.ปาย 3 ราย และ รพ.แม่สะเรียง 2 ราย เป็นเพศชาย 37 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.ม.ส.) (58%) เพศหญิง 27 ราย (42%) โดยมีปัจจัยเสี่ยงระยะแรก จากการไปเที่ยวสถานบันเทิง ทำงานในสถานบันเทิง ต่อมาปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวเดียวกัน หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน และปัจจุบันเป็นการเดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมโรคสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด โดยมีการติดเชื้อและขอเข้ามารับการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลในพื้นที่ไม่มีเตียงว่าง รองรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล

นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนการบริหารจัดการในการรับผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ไปป่วยอยู่ต่างจังหวัดและมีความประสงค์จะขอกลับมารักษาในจังหวัด เมื่อโรงพยาบาลในพื้นที่ได้รับการติดต่อประสานงานในเรื่องดังกล่าว จะรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณา ซึ่งมีการวางระบบในการรับผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง เป็นลำดับแรก คือ โรงพยาบาลปาย (สายเหนือ) และ โรงพยาบาลแม่สะเรียง (สายใต้) หากผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน จะได้รับการส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำหรับการจัดการความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในระหว่างการเดินทางของผู้ป่วยก่อนมาถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้รับการแจ้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมมีการติดตาม ประเมินผล อย่างใกล้ชิด

นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา โดยในระหว่างเดือน กรกฎาคม 2564 นี้ ยังคงเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และ 2) กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด/รังสีบำบัด/ภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร และ 3) กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา จนถึงขณะนี้ มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนรวม 20,738 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 14,301 ราย และฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 6,437 ราย สำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวและผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการฉีดวัคซีน สามารถติดต่อที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน โดยนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ นำไปแจ้งเพื่อลงทะเบียน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ฉีดวัคซีน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติคุณ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ข้อมูล ปชส.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.