ศรีสะเกษ!!ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564

ศรีสะเกษ!!ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ(ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลVCS) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีความเห็นพิจารณาสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

๑.ความก้าวหน้าการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

๒.การดำเนินงานตามมาตรการฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ มาตรการ

๓. การขับเคลื่อนทะเบียนแหล่งน้ำ

๔. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๕. แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัด (เพิ่มเติม)

 

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.