ลำปาง-โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง ปรับใช้อาคารเป็น รพ.สนาม จำนวน 150 เตียง รองรับนักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่สถานศึกษาและโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากโควิดระบาดดังกล่าว

ลำปาง-โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง ปรับใช้อาคารเป็น รพ.สนาม จำนวน 150 เตียง รองรับนักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่สถานศึกษาและโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากโควิดระบาดดังกล่าว


เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 58 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในเขตพื้นที่ อ.เมืองลำปางจำนวน 40 รายและมีภูมิลำเนาต่างจังหวัด 18 ราย รวมยอดสะสมทั้งหมดจำนวน 125 ราย และที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ ซึ่งมีการตรวจนักเรียน ครู และบุคลากรที่พักอาศัยในโรงเรียนจำนวน 308 ราย ตรวจพบติดเชื้อรวม 41 ราย ในกลุ่มนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 270 ราย และที่ไม่ได้พักอาศัยในโรงเรียนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 108 ราย เบื้องต้นผลเป็นลบทั้งหมดแต่จะต้องตรวจซ้ำในวันที่ 14 ก.ค. 2564 นี้

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการกรณีการแพร่ระบาดในพื้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง ได้กำหนดแนวไว้ดังนี้ คือ 1.ด้านการควบคุมโรค ได้ดำเนินการคัดกรองแยกเด็กนักเรียนและบุคลากร ดังนี้.1.ในโรงเรียน กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 รับไว้รักษา ณ รพ.สนามภายในโรงเรียน กลุ่มที่มีอาการที่ผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นลบ เฝ้าระวังโดยการคัดกรองอาการทุกวันให้แยกกักตัวในบริเวณที่กำหนดและจะมีการตรวจหาเชื้อในวันที่ 14 ก.ค. 2564 อีกครั้ง กลุ่มที่มีอาการแต่รอผลการตรวจหาเชื้อให้แยกกักตัวในบริเวณที่กำหนด กลุ่มไม่มีอาการ เฝ้าระวังโดยการคัดกรองอาการทุกวัน ให้แยกกักตัวในบริเวณที่กำหนด หากพบมีอาการผิดปกติจะส่งพบแพทย์ 2. นอกโรงเรียน ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ให้แยกกักตัวที่บ้าน อย่างเคร่งครัดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน (Home Quarantine) และจะมีการตรวจหาเชื้อช้ำในวันที่14 ก.ค. 2564

2 .ด้านการรักษาพยาบาล ได้มีการปรับใช้หอพักนักเรียน จำนวน 2 อาคาร เป็น รพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 100 เตียง โดยแยกเป็นอาคารสำหรับผู้ติดเชื้อเพศชายและเพศหญิงและเตรียมอาคารหอประชุม ซึ่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้อีก 50 เตียง ทั้งนี้ ได้จัดพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่เวร ๆ ละ 2 คน มีแพทย์ดูแลรักษาตามมาตรฐาน 3.ด้านสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจุดรับ-ส่งอาหารและน้ำ รวมทั้งของบริจาคให้แยกห่างจากบริเวณที่ใช้กักตัวและ รพ.สนาม ส่วนการจัดการขยะติดเชื้อให้นำไปทำลายที่ รพ.ลำปาง ทั้งนี้ ขอให้ชาวลำปางมั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้

ทั้งนี้สถานศึกษาและโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษระหว่าง วันที่ 5-9 ก.ค. 2564 ได้มีคำสั่งประกาศปิดขยายเวลาออกไปอีกเป็นเวลา 5 วันนับตั้งแต่วันที่ 12 -16 ก.ค.2564 นี้ โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผอ.โรงเรียนบุญวาทย์ฯ ลงนามประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลายพื้นที่ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดตามวันเวลาดังกล่าวโดยจัดการเรียนการสอน Online ตามตารางสอนปกติ ในขณะเดียวกันนายชัชวาล วิโรจนศศิธร ผจก.โรงเรียนมัธยมวิทยาได้ลงนามประกาศปิดโรงเรียนจากเดิมระหว่าง วันที่ 5 – 9 ก.ค.2564 ได้ขยายเวลาปิดโรงเรียนออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 12 – 16 ก.ค.2564เช่นกัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับคณะครูและบุคลากรให้มาปฏิบัติงานตามปกติและปฏิบัติตนตามมาตรการของจังหวัด อย่างเคร่งครัด.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.