ปราจีนบุรี เจ้าคณะอำเภอตรวจสอบภาพพระเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง

ปราจีนบุรี เจ้าคณะอำเภอตรวจสอบภาพพระเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง

วันที่ 8 กค.64 ที่วัดโพธิศรีอ.นาดี จ.ปราจีนบุรีพระครูวีรญาณประยุต
เจ้าคณะอำเภอนาดีเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สอบสวนพระมหาทองพูน ธัมมทินโนปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคลองชุมพลสามัคคีธรรมม.2 ต.สำพันตา อ.นาดีจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองซึ่งปรากฏเป็นภาพการนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 8 พย.63 ทั้งนี้ทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)จังหวัดปราจีนบุรีได้แจ้งข้อมูลและประสานการดำเนินงานกรณีพระมหาทองพูลธัมมทินโนเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่8พย.63 ที่ผ่านมาสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องห้ามภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538 ข้อ6 กำหนดว่า “ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมชุมนุมในการเรียกร้องสิทธิ์ของบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ”และข้อ9 กำหนดว่า “พระภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืนละเมิดคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองใกล้ชิดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน” ดังนั้นจึงมีการเรียกตัวพระมหาทองพูนมาชี้แจงต่อคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.โดยมีปลัดอำเภอนาดี สันติบาล ชุดสืบสวนสภ.นาดีผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟังข้อเท็จจริง พระมหาทองคูณกล่าวว่าภาพที่เป็นข่าวตนเองได้ไปร่วมชุมนุมจริงเมื่อเดือนตค.-พย.63จริงหลังจากถ้าเป็นข่าวก็ได้มีการตักเตือนทางพระผู้ใหญ่แล้วและไม่ได้ไปร่วมชุมนุมอีกเลยทั้งนี้ยอมรับผิดและขอโทษต่อคณะสงฆ์ คำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องห้ามภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2)พ.ศ.2535 มหาเถรสมาคมจึงออกคำสั่งไว้ดังนี้
ข้อ1.คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538″ข้อ2.คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในการแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป
ข้อ3.ตั้งแต่วันใช้คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องห้ามพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2517ข้อ4.เพิ่มภิกษุสงฆ์สามเณรเข้าไปในที่ชุมนุม หรือในบริเวณสภาเทศบาล หรือสภาการเมืองอื่นใด หรือในที่ชุมนุมทางการเมืองไม่ว่ากรณีใดๆ
ข้อ5.ห้ามพระภิกษุสงฆ์ทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลโดยตรงหรือทางอ้อมแก่การหาเสียง เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาเทศบาล หรือจะพาการเมืองอื่นใดแก่บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ
ข้อ6.เพิ่มภิกษุสามเณรร่วมชุมนุมในการเรียกร้องสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆข้อ7.ห้ามพระภิกษุสามเณรร่วมอภิปราย หรือบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการเมืองซึ่งจัดตั้งขึ้นทั้งในและนอกวัดข้อ8.ให้พระสังฆาธิการตั้งแต่ชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองนี้ชี้แจงแนะนำผู้อยู่ใต้ปกครองของตนให้ทราบคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ และกวดขันอย่าให้มีการฝ่าฝืนหรือละเมิด
ข้อ9.พระภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืนละเมิดคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองใกล้ชิดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน ถ้าความผิดเกิดขึ้นนอกเขตสังกัดให้เจ้าคณะของเขตที่รับผิดชอบเกิดขึ้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วแจ้งให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองใกล้ชิดดำเนินการข้อ10.เฮ้ยพระสังฆาธิการผู้มีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองทุกท่านปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำสั่งมหาเถรสมาคมโดยเคร่งครัด สั่งณวันที่ 2 มค.2538(สมเด็จพระญาณสังวร)สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานกรรมการมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์มีมติให้พระมหาทองพูลพักทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองชุมพลไว้ก่อนจนกว่าจะเห็นสมควร…

ภาพ/ข่าว ลักขณา สีนายกอง

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.