องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มอบนำ้ยากำจัดแมลง ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มอบนำ้ยากำจัดแมลง ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
🔶เวลา 09.00 น.
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นำเจ้าหน้าที่มอบนำ้ยาให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลไร่ขี ตำบลดงบัง และตำบลดงมะยาง เพื่อกำจัดแมลงตามคอกปศุสัตว์ และพ่นยากำจัดแมลง ป้องกันโรคลัมปี สกิน ซึ่งจะได้ดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รับนำ้ยาเพื่อไปฉีดพ่นตามคอกปศุสัตว์ และวางแนวทางช่วยเหลือกรณีสัตว์ล้มตาย เพื่อเป็นการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
นายนิยม อรไชยพานิชกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ประสานนำนำ้ยาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยปัจจุบันมีวัวล้มตายจากโรคล้มปี สกิน ในเขตอำเภอลืออำนาจ จำนวน 43 ตัว และเจ็บป่วย 176 ตัว และจะได้หาแนวทางช่วยเหลือต่อไป////ภาพ/ข่าว//บัณฑิต/สนุกพันธุ์//อำนาจเจริญ//รายงาน//0644560091

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.