ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโทรทัศน์ แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้แก่ ร.ร.บ้านหนองบาง

ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโทรทัศน์ แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้แก่ ร.ร.บ้านหนองบาง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านหนองบาง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโทรทัศน์ แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอกับระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน 2 ชุด ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบาง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 73 คน ครูประจำการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูธุรการ 1 คน มี นายบุญช่วย ศรีสมพร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโทรทัศน์แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมพระราชทานมามอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบางในวันนี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนพระราชกุศลที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงบำเพ็ญปฏิบัติ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ทรงสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย พระเกียรติยศแผ่ขจรไปทั่วทิศานุทิศ พระราชปรารถนาให้พสกนิกรสามัคคี ร่วมเย็น จงเป็นผลสัมฤทธิ์ ขอทรงสถิตปกเกล้าปกกระหม่อมให้ชาวไทยให้พ้นจากทุกข์ร้อนและภัยพาล ขับเคลื่อนรัฐสีมาอาณาจักรให้ร่มเย็นทั่วทั้งพระราชอาณาจักรและพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งโรจน์ อย่างยั่งยืน ตราบนิจนิรันดร์กาลเทอญ/////

บุญทัน ธุศีวรรณ ภาพ / ข่าว

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.