สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดการฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นต้นแบบ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดการฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นต้นแบบ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

 

วันนี้ (5 ก.ค. 64) ที่ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่ และฟาร์มเกษตรยุคใหม่ เพื่อการท่องเที่ยว (Smart Farming) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรยุคใหม่ต้นแบบขึ้น โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม จำนวน 110 ราย ซึ่งจัดแบ่งการอบรม เป็น 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน จำนวน 50 ราย การอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564 และอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดลำพูน ได้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ได้ขยายงานและก้าวหน้าต่อไปจนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นต้นแบบ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตร ต่อไป

                  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาและสร้างองค์กร เกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ภายในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการ พัฒนา การนำเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพื้นฐาน ไปสู่ การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้เกษตรกรสามารถแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางในการพัฒนา และการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น ได้อย่างชาญฉลาด รวมทั้งการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และ เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและนำผลิตภัณฑ์การเกษตรมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี

…………………………

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ

5 กรกฎาคม 2564

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.