คณะสงฆ์ตำบลเขาคันทรงเขต1 ร่วมกับอบต.บ่อวิน ยึดหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ)มอบข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ที่ประชาชนได้รับผลกระทบโควิด-19

คณะสงฆ์ตำบลเขาคันทรงเขต1 ร่วมกับอบต.บ่อวิน ยึดหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ)มอบข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ที่ประชาชนได้รับผลกระทบโควิด-19


วันนี้5 ก.ค.64 เวลาประมาณ 15.00น. ที่กุฏิเจ้าอาวสาวัดพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระครูสุภัทรธรรมฺธาดา เจ้าอาวาสาวัดพันเสด็จใน เจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา ได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ตำบลเขาคันทรงเขต1 ได้นำข้าวสาร5กิโลกรัม50ถุง ไข่ไก่50แพ็ค น้ำดื่มสะอาด มาม่า ยารักษาโรคและของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน มอบให้กับนาย สิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกอบต.บ่อวิน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างทำให้บางครอบครัวไม่มีรายได้ ลำบากในการดำรงชีวิต และไม่มีสิ่งของที่ใช้ประจำวัน ทางคณะสงฆ์ตำบลเขาคันทรงเขต1ประกอบไปด้วยวัดระเวิงรังสรรค์ วัดเขาคันทรง วัดศรีพุ่มโพธิ์ วัดสุรศักดิ์ และวัดพันเสด็จใน ได้แลเห็นความทุกข์ยากของพีที่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้ยึดเป็นหลักการดำเนินงาน “บวร” อันประกอบด้วย บ้าน วัด ราชการทุกภาคส่วน 3 ส่วนนี้เป็นเสาหลักในการพัฒนาชุมชน ที่จะนำมาซึ่งความเจริญของประเทศชาติต่อไป โดยปัจจุบันโลกในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เกิดวิกฤตต่าง ๆ มากมาย ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ สภาวะโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ทุกภาคส่วนต้องมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนอย่างมีจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีวิต
และได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้หมู่บ้าน ตำบลมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข………..ปราโมทย์/รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.