ผจก.ท่าเทียบเรือกัลปังหาและท่าเทียบเรือชลาลัย เพิ่มความเข้มงวดมาตการ รับมือการระบาดเชื้อโคโรนา 2019 รอบใหม่

ผจก.ท่าเทียบเรือกัลปังหาและท่าเทียบเรือชลาลัย เพิ่มความเข้มงวดมาตการ รับมือการระบาดเชื้อโคโรนา 2019 รอบใหม่ของแรงงานต่างด้าวที่ท่าเรือและเฝ้าระวังตามท่าเรือการจอดเรือเทียบท่าของเรือประมงในพื้นที่ ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดการระบาดรอบใหม่ในพื้นที่จังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่ พร้อมเข้มงวดกับแรงงานชาวกัมพูชาและแรงงานเรือประมงที่จอดเทียบท่าเรือในพื้นที่รวมถึง แรงงานลูกจ้างตามท่าเรือต่างๆในพื้นที่ตําบลหาดเล็กได้ออกมาตรการป้องกันรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า และสมาคมการประมงในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการเดินทางเข้าออกตามท่าเรือและทางน้ำ ได้สั่งการ ให้เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินการตามประกาศของสมาคมการประมง และกรมเจ้าท่า เป็นต้น โดยให้ผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ ใต๋เรือและผู้ประกอบการท่าเรือ ปฏิบัติ อย่างเข้มงวดกับแรงงาน การเข้าออกตามท่าเรือก็ได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณภูมิก่อนเข้าท่าเรือทุกวันอย่างเคร่งครัดตลอดทั้งวัน นายดนุพัฒน์ ผจก.ได้กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อมาแล้วถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ จากเรือประมงในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะมีแต่เรือในพื้นที่เท่านั้น เพราะช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมเรือใหญ่จะล่องใต้กันหมด แม้แต่พ่อค้าแม่ค้ายังต้องมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตามมาตรการควบคุมโรค และวัดอนุณภูมิก่อนเข้ามาในท่าเรือทุกครั้งอย่างเคร่งครัด และเรือประมงในพื้นที่และนอกพื้นที่ต้องเข้มงวดตลอดระยะการจอดเรือเทียบท่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.