พ่อค้าเฮ ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนอนุมัติเปิดจุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ

พ่อค้าเฮ ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนอนุมัติเปิดจุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ

 

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาแม่ฮ่องสอน ได้ลงนามในคำสั่งที่ 1389 / 2564 เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีคำสั่งที่ 0819 / 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่องการระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการเดินเรือในลำน้ำสาละวิน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบของกองกำลังกะเหรี่ยง KNU กับทหารเมียนมา ใกล้กับฐานทหารเมียนมาริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย นั้น

 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ผ็ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความเห็นชอบของคณะกรมการศูนย์สั่งการชายแดนครั้งที่ 4 / 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรน ให้เปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จึงอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเปิด – ระงับ หรือการปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคำสั่งเปิดการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย โดยให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออก – นำเข้าสินค้า ปฏิบัติดังนี้

• ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

• การนำเข้าหรือนำผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ ซากโค ซากกระบือ จากสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมา ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของกรมปศุสัตว์ เรื่องชะลอการนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ ซากโค หรือซากกระบือ จากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2464 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.