พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยหนุนสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ออกนอกแหล่งผลิต  

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยหนุนสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ออกนอกแหล่งผลิต

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โดยนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ผู้แทนเกษตรจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ฝ่ายทหาร) นาวาอากาศเอก วุฒิพงษ์ นิยมกูล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัด ส.ท. และประธานเครือข่ายบิสคลับสุโขทัย ร่วมเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมอุดหนุนซื้อสินค้าของพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในชมชนจังหวัดสุโขทัย ในงานยังได้จัดจุดจำหน่าย เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ของจังหวัดสุโขทัยด้วย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เห็นถึงผลกระทบของเกษตรกรและพี่น้องผู้ประกอบการชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประกอบการ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มี โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid 19 ทำให้เกิดปัญหาทั่วประเทศผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางปกติ รวมถึงประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์ ลดค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่ในภาวะนี้

การงดเว้นการเดินทาง และการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตร ประกอบกับเป็นช่วงที่สินค้าเกษตรออกสู่ตลาดมาก จนเกิดภาวะราคาตกต่ำ จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนออกนอกแหล่งผลิต หรือจัดจุดจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นการบริโภคมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างรายได้ ช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน และแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำ โดยมีกำหนดจะดำเนินการกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564 พื้นที่เป้าหมาย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เวลา 09.00 – 20.00 น.

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.