ชุมพร – ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เร่งดำเนินการฉีดวัคซีน ลัมปี สกิน(Lupy Skin Disease):LSD

ชุมพร – ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เร่งดำเนินการฉีดวัคซีน ลัมปี สกิน(Lupy Skin Disease):LSD


ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้กับปศุสัตว์ โค กระบือในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตามนโยบายท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์.Lumpy Skin Disease:LSD หรือโรคฝีดาษในโค-กระบือ ด้วยปรากฎว่าได้ได้เกิดโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน หรือโรคฝีดาษในโค กระบือ พื้นที่จังหวัดชุมพรในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว อำเภอเมืองชุมพร และยังไม่มีการแพร่ระบาดออกนอกพื้นที่อำเภออื่นๆแต่อย่างใด
รายงาน ปัจจุบันมีการป่วยสะสม อยู่ที่ 165 ตัว จำนวนเกษตรกร 69 ราย หายป่วยสะสมอยู่ที่ 100 ตัว สัตว์ตายสะสม 2 ตัว คงเหลือตัวป่วยที่ต้องทำการรักษา อยู่ที่ 63 ตัว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคเพิ่มขึ้นดังกล่าว ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงมีคำสั่งให้มีการฉีดวัคซีน ชนิด ลัมปี สกินอย่างเร่งด่วนทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการกระจายวัคซีนลงในพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งในวิธีและขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบาย เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ที่มีชื่อว่า Lumpy Vax
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์อย่างเร่งด่วน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยนายธงชัย หนังสือ จึงได้สั่งการให้นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์หญิง กิจตาภรณ์ แสงจันทร์นายนรินทร์ สหสันติเวชปศุสัตว์อำเภอเมือง นายสัตวแพทย์สมาแอล ยุมาดีน นายสัตวแพทย์ประจำหน่วย HHU ชุมพรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน ตามแผนฉีดวัคซีนของจังหวัดชุมพร ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ชนิด LumpyVax ที่กรมปศุสัตว์นำมาใช้ ให้กับฟาร์มโคนมอินทร์แปลงฟาร์ม อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งได้ทำตามหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ครบถ้วนและได้เฝ้าติดตามไม่พบว่ามีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวสัตว์จากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด
อินทร์แปลงฟาร์มโคนม เป็นฟาร์มโคนมของเด็กหนุ่มไฟแรง อายุ 27 ปีที่มีการต่อดิ้นรนจนประสบผลสำเร็จเทียบเท่ากับฟาร์มโคนมในต่างประเทศหรือทั่วโลก ประสบผลสำเร็จมีที่มาที่ไปอย่างไรเข้าไปติดตามได้ ชื่อฟาร์มอินแปลงโคนม เจ้าของฟาร์มคือคุณปฏิวัติ อินทร์แปลง บ้านเลขที่ 69/2 ม.7 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร มีจำนวนโคนมทั้งสิ้นประมาณ 50 ตัว มีจำนวนนักศึกษาเข้ามาฝึกงานและดูงานแต่ละปีจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 15 สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นกันวันนี้มีสมาชิกนักศึกษาฝึกงานจากหลายสถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ หาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบังชุมพร เป็นต้น ความแตกต่าง ความโดดเด่น ความพิเศษของฟาร์มนี้อยู่ตรงไหน ทำไมถึงประสบผลสำเร็จของเด็กหนุ่มที่ไม่ต้องมีใบปริญญาบัตรหรือมหาวิทยาลัย แต่อย่างใด
ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.