จังหวัดสระแก้วยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากสร้างผู้นำเกษตรกรในการผลิตพืชเพื่อขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

จังหวัดสระแก้วยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากสร้างผู้นำเกษตรกรในการผลิตพืชเพื่อขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช


(2 ก.ค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมโรงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมีนายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
***** โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างยุวเกษตร และเกษตรกรในการผลิตพืช เพื่อการขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อสร้างต้นแบบแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแก่ชุมชนและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ต้นแบบการดำเนินการตลาดเกษตรกร รวมไปถึงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนให้ผ่านมาตรฐานใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
***ภาพ/ประจัก สารการ/ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.