บึงกาฬ สั่งปิดร.ร.มัธยมให้สอนออนไลน์หลังสถานการณ์โควิดเริ่มรุนแรง

บึงกาฬ สั่งปิดร.ร.มัธยมให้สอนออนไลน์หลังสถานการณ์โควิดเริ่มรุนแรง

วันที่ 1 ก.ค. เวลา 07.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดบึงกาฬ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับมีพ่อแม่ผู้ปกครองเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมากยิ่งขึ้น ทำให้โรงเรียนบึงกาฬ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 กว่า 2,800 คน และอีกหลายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เริ่มปิดโรงเรียน ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากเดิมเป็นแบบ On Site เปิดเต็มรูปแบบ ปรับให้งดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE หรือเรียนที่โรงเรียน ให้ไปใช้การเรียนการสอนแบบ ON-HAND หรือส่งใบงาน และ ON-LINE หรือเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564 ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ

ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ.รร.และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้ออกประกาศโรงเรียนบึงกาฬ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ว่าตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนบึงกาฬได้ตระหนักถึงความปลอดภัย สุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบกับประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬอย่างเคร่งครัด จึงขอแจ้ง 1.ให้ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทุกระดับชั้นตามตารางสอนปกติ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564 2.ครูและบุคลากรลงชื่อปฏิบัติราชการตามปกติ 3.ให้งานอาคารสถานที่ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยา ฆ่าเชื้อ ห้องประชุม ห้องเรียน อาคารสถาน อาคารประกอบ บริเวณโรงเรียน และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อประจำทุกห้อง ทุกสำนักงาน 4. ขอความร่วมมือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำการอยู่ในที่ตั้ง ไม่ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทาง ไปพื้นที่เสี่ยงหากไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันและจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ปฏิบัติตนตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ (ศบค.) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ อย่างเคร่งครัด.

เกรียงไกร พรมจันทร์//บึงกาฬ

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.