กลุ่ม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เซ็น MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด หรือ (PPL) บริษัท 3 เค โซลูชั่น เมเนจเมนท์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

กลุ่ม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เซ็น MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด หรือ (PPL) บริษัท 3 เค โซลูชั่น เมเนจเมนท์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

เมื่อวานนี้ (30 มิ.ย.64) ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(RMUTT) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัดหรือ (PPL) และบริษัท 3 เค โซลูชั่น เมเนจเมนท์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)หรือ EA พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ นางสาวกัญภัสร มณีโชติ กรรมการบริหารบริษัท 3 เค โซลูชั่น เมเนจเมนท์ และผู้บริหารอีก 11 ท่านร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ ในฐานะสถาบันการศึกษาถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการยกระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียว แต่จะเป็นการเติมเต็มความรู้จากสถานประกอบการจริง ที่นับว่าเป็นการอัพเดตความรู้ที่ทันสมัยอย่างยิ่ง

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)หรือ EA กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯได้เซ็นลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท 3 เค โซลูชั่น เมเนจเมนท์ ในโครงการร่วมดำเนินการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมี (Oleochemical) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย ตลอดทั้งการพัฒนากำลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นและระยะปานกลางที่มุ่งเน้นผลทางปฏิบัติในศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันลงนามในบันทึกข้อตกลง

นางสาว กัญภัสร มณีโชติ กรรมการบริหาร บริษัท 3 เค โซลูชั่น เมเนจเมนท์ กล่าวว่า บริษัท 3 เค ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นกำลังหลักในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคคลากรและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งด้านทฤษฎี และการฝึกอบรม ตลอดจน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร รองรับด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสและยกระดับชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนิสิต/นักศึกษาให้มีอาชีพรองรับในอนาคต และถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนากำลังคนอย่างตรงจุดเพื่อรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอันจะเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนต่อไป

ด้านนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การลงนามในครั้งนี้ จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมของเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC และของประเทศต่อไป

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.