สระแก้ว-เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ศาสตร์เพื่อชีวิตที่เป็นสุขกับผู้สูงวัย

สระแก้ว-เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ศาสตร์เพื่อชีวิตที่เป็นสุขกับผู้สูงวัย


*****สังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ในประเทศไทยมีจำนวนเกือบ 10 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรในประเทศ และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุในไทย ที่ยังคงขาดความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เห็นได้จากสังคมส่วนใหญ่มองว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่ไม่เหมาะกับการกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ในที่พักอาศัยเพียงลำพัง
*****บ่ายวันนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา พร้อมด้วยทีมรองนายก อบต.ตาพระยาและผู้สูงอายุทั้ง 17 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
*****พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา กล่าวว่า ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคทางจิตและปัญหาด้านการดูแลสุขภาพตนเอง อาทิ โรคซึมเศร้า และการหกล้มในผู้สูงอายุ ซึ่งแท้จริงแล้วผู้สูงอายุและวัยเกษียณยังคงมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง รวมทั้งยังเป็นวัยที่มีเวลาว่างและมีภาระหน้าที่น้อย เพียงแต่ยังคงขาดความรู้สมัยใหม่ อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งยังคงขาดความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดำเนินชีวิต อาทิ สิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย การวางแผนทางการเงินให้เหมาะสม ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาวัยเกษียณให้มีคุณภาพ จากเหตุและผลข้างต้น อบต.ตาพระยา จึงเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรอบด้าน 3 มิติ ความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ ความรู้ที่ผู้สูงอายุควรรู้ และความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ เพื่อรองรับสภาพสังคมผู้สูงอายุ ถึงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในตำบลตาพระยา และพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำวิชาความรู้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและเป็นการลดปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม จากการถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านความรู้ทั้ง 3 มิติ
*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้โดยเน้นความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยมีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพฟันและการฝึกกายภาพบำบัดในทุกเช้า มิติที่สอง ความรู้ที่ผู้สูงอายุควรรู้ โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตในวัยชรา ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ กฎหมาย สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ สัจธรรม ชีวิตและความตาย และศาสตร์พระราชา “ชีวิตที่เป็นสุข”และมิติที่สาม ความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ โดยความรู้ในมิตินี้ ผู้ร่วมโครงการจะเป็นกำหนดเอง เพื่อให้ตรงกับความสนใจของตนเองมากที่สุด โดยเน้นไปในแนวทางการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อความผ่อนคลายให้กับร่างกาย กิจกรรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการทัศนศึกษาภายนอก การศึกษาดูงานโครงการบ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย และมีการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความสามารถ ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุที่พร้อมจะทำกิจกรรมเพื่อสังคม แตกต่างจากหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุในหลายที่ เพราะไม่ได้มีเพียงกิจกรรมสันทนาการให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ที่นี่ได้ให้ความรู้ผู้สูงอายุครอบคลุมทุกศาสตร์ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและนำไปวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตการเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเราได้รับความรู้ใหม่ ๆ เป็นการฝึกสมอง ป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่ดีวิธีหนึ่ง อีกทั้งการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัด นับเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภภาพตัวเองอย่างมาก สามารถลดการพึ่งพาบุตรหลานและพยาบาล อีกด้วย ขณะที่สภาพจิตใจก็ถูกเติมเต็มมากขึ้น จากการได้พบปะเพื่อนร่วมชั้นเรียน ได้พูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า เพราะเราไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้วัยทำงานและวัยเกษียณสามารถเข้าคอร์สเรียนเพิ่มเสริมทักษะ เพื่อทบทวนความรู้เดิม รวมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ ตามความต้องการได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เท่าทันปัญหาปัจจุบันและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองต่อไป
***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.