จังหวัดสมุทรสาครประกาศตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 4 แห่ง รองรับการติดเชื้อแพร่กระจาย

จังหวัดสมุทรสาครประกาศตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 4 แห่ง รองรับการติดเชื้อแพร่กระจาย


ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นชอบให้ประกาศคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค หรือ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ประกอบไปด้วย 1.ลานปฏิบัติธรรม วัดโกรกกราก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยให้ใช้สถานที่นี้เป็น “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แห่งที่ 11 , ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็น “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แห่งที่ 12 , ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลนครอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน เป็น “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แห่งที่ 13 และ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว เป็น “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แห่งที่ 14
สำหรับในส่วนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลนครอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หรือ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แห่งที่ 13 ขณะนี้ก็ได้มีการเตรียมพื้นที่กันอย่างรีบเร่ง เพื่อให้ทันต่อการรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมาเข้ารับการรักษาตัว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายสัปดาห์นี้ โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน และ นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย รวมถึงผู้บริหารโรงพยาบาลมหาชัย 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก็ได้เข้ามาติดตามวางแผน และระบบการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลา ซึ่งที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 13 นี้ จะรองรับผู้ติดเชื้อได้สูงสุดประมาณ 200 ราย
นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนสูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อไม่นานมานี้ ยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่อย่างใด ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยที่พบผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อการรองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อ ดังนั้นทางเทศบาลนครอ้อมน้อย จึงต้องจัดหาสถานที่เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลสนาม และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงพิจารณาอนุมัติให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ แห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เพื่อการควบคุมการระบาดของโรคและเพื่อการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลทุกชีวิตให้ปลอดภัย
ด้านนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวว่า ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 13 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นประชาชนคนใดจะทำการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ หากกระทำการฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนอกจากที่ศูนย์ฯ แห่งนี้แล้วนั้น ทางอำเภอกระทุ่มแบนและทางเทศบาลนครอ้อมน้อย ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระทุ่มแบน ก็เร่งจัดหาสถานที่อื่นที่มีความพร้อมเพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะเป็น อาคารโรงงานเก่า อาคารเอนกประสงค์ หรือวัดต่างๆ หากมีความเหมาะสมก็จะดำเนินการพิจารณาให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น 253 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 77 ราย คนไทย 66 ราย ต่างชาติ 11 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 176 ราย เป็นคนในจังหวัด 128 ราย คนไทย 87 ราย ต่างชาติ 41 ราย กับคนนอกจังหวัดอีก 48 ราย เป็นคนไทย 33 ราย ต่างชาติ 15 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาคร รวม 43 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 25,235 ราย ยังอยู่ในระหว่างการรักษา 2,460 ราย ส่วนยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทั้งวัคซีนชนิดแอสตราเซเนกา และ ซิโนแวค รวมทั้งสิ้น 268,072 โด๊ส
ชูชาต แดพยนต์ ทีมข่าวสมุทรสาคร

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.