สระแก้ว-จัดประกวดอาหารหวานคาวเพื่อสร้างอาชีพให้ผู้ถูกคุมประพฤติ

สระแก้ว-จัดประกวดอาหารหวานคาวเพื่อสร้างอาชีพให้ผู้ถูกคุมประพฤติ


*****วันนี้ นางสาวชนิศา คัณฑเขตต์ ผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีโดยมี นายสุรีย์ โกมารทัต ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครคุมประพฤติร่วม ในพิธีเปิดโครงการประกวดการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
*****นายสุรีย์ โกมารทัต ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า พิธีเปิดโครงการประกวดการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพ เป็นกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คือ หัวใจสำคัญของ งานคุมประพฤติ ประกอบกับการที่จะสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มคนดังกล่าว ได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นคนปกติทั่วไป นั้น จำเป็นต้องให้โอกาสแก่ บุคคลเหล่านั้น และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ควบคุม ดูแล ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เยียวยาแก้ไขฟื้นฟูและให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้เหมาะสมและให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ ต้องการของผู้กระทำผิดแต่ละรายในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ในครั้งนี้อาสาสมัครคุมประพฤติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยกระทำผิด ที่มีความสนใจในการมาเข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร ได้มาแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และแข่งขันด้านการประกอบอาหาร เพื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งประเภทอาหารคาวและอาหารหวานจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันระดับภาคต่อไป
*****นางสาวชนิศา คัณฑเขตต์ ผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถนำไปต่อยอดเป็นตัวเลือกในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และให้โอกาสในการกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป กระผมขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว คณะครูและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกฯ ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และสนับสนุนภารกิจงานคุมประพฤติในการ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป และกระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาสาสมัครคุมประพฤติศรายุทธ ประสานพรรณ์อดีตประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ที่สนับสนุนเงินในการจัดการประกวดอาหารในครั้งนี้ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดในพิธีเปิดโครงการประกวดการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพต่อไป และขอให้การจัด โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
*****นางสาวชนิศา คัณฑเขตต์ ผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การแข่งขันมีทั้งหมด 3 ทีมๆละ 2 คนแบ่งเป็นอาหารคาว และอาหารหวาน คณะกรรมการจะให้คะแนนรสชาติความอร่อย 40 คะแนน,รูปลักษณ์การจัดอาหาร 20 คะแนน,ความสะอาด 15 คะแนน,วัตถุดิบ 15 คะแนน,และความคิดสร้างสรรค์อีก 10 คะแนน ผลปรากฏว่าอาหารคาวชนะเลิศได้แก่นางสาวพนิดา อุไรวงษ์ ได้รับรางวัลเงินสด 2,500 บาท, ที่ 2 นายกิตติทรัพย์ ซุ้นเจริญ ได้รับรางวัล 1,500 บาท, และที่ 3 นางสาวสุนารี แสงรัมย์ ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท ส่วนอาหารหวานชนะเลิศได้แก่นายชัยวุฒิ อ้อมมงคล ได้รางวัลละ 2.500 บาท ชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่นายสุรศักดิ์ แสนเลิศ 1,500 บาท
*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการ ได้ให้หลักเกณฑ์การพิจารณาแบบยุติธรรม โดยแยกออกเป็น 4 ด้านได้แก่ รสชาติความอร่อย, รูปลักษณ์การจัดอาหาร,ความสะอาด,วัตถุดิบและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมตั้งใจทำเมนูต่างๆออกมาได้น่ารับประทานเป็นอย่างมาก โดยทีมชนะเลิศครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างยิ่ง
***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.