ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนสั่งการตั้งจุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนสั่งการตั้งจุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมง


เน้นผู้ที่มาจาก 10 จังหวัดอย่างเข้มงวด
ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 18 โดยที่ประชุมได้รับทราบถึง สถานการณ์ แนวโน้ม และผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(COVID-2019) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นระยะเวลา 41 วันแล้ว ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้มีการพิจารณาทบทวนมาตรการป้องกันการควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-2019) จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากคำสั่งฉบับเดิม เพื่อให้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของ ศบค ที่ออกประกาศ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 25 สำหรับมาตรการหลัก ได้แก่ การตั้งจุดตรวจคัดกรองCOVID -2019 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 แห่งประกอบด้วย จุดตรวจด่านแม่ปิง อำเภอปาย จุดตรวจด่านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จุดตรวจหน้าถ้ำ อำเภอแม่สะเรียง และจุดตรวจแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งในอนาคตจะเปิดจุดตรวจที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนด้วย หากมีการเปิดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือบุคลากรของรัฐและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำหรับมาตรการคุมเข้มของจังหวัดแม่อ่องสอน ที่จะเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดจะมี 5 มาตรการ ซึ่งจะเป็นการเปิดการเข้าจังหวัดแบบมีเงื่อนไข ประกอบด้วย
1.ให้ควบคุม สังเกตอาการในที่พักของตนเอง สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด รวมทั้งกลุ่มบุคคลอื่นๆที่ ศบค กำหนด นอกจากนั้นจังหวัดจะมีออกมาตราการแนบท้ายอีกครั้ง
2.สามารถขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้ดูแลในพื้นที่ได้เป็นครั้งคราว
3.คุมไว้ตามจำนวนวันที่อยู่ในจังหวัด (ตามมาตรการ 14 วัน)
4.ใช้มาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัด
5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
การเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการคัดกรอง 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านแรก จุดตรวจ จุดสกัด 4 ช่องทาง ด่านสอง พื้นที่ชั้นใน จะขอความร่วมมือ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ผู้ประกอบการ ในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ด่านที่ 3 เป็นด่านหมู่บ้าน ชุมชน โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นจะช่วยกันดูแลในพื้นที่
ทั้งนี้ หากบุคลากรของรัฐหรือประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสูงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด ให้รายงาน ตัวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออสม. ในหมู่บ้าน เพื่อติดตามสอบสวน timeline และประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ให้การดำเนิน มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกต ณ ที่พำนักเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามายังพื้นที่หมู่บ้านชุมชน และให้งดหรือเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในหมู่บ้านชุมชนโดยเด็ดขาด หากพบเชื้อให้แยกกักหรือกักกัน ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และกรณีบุคคลของรัฐที่เขียน timeline รายงานผู้บังคับบัญชาและแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.