สงขลา / คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ร่วมหารือและกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สงขลา / คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ร่วมหารือและกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา


วันนี้ (28 มิ.ย. 61) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาประชุมหารือแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
สาธารณะสุขจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 275 ราย ยอดสะสมระลอกใหม่ 5124 ราย เป็นติดเชื้อในประเทศ 4101 ราย ในเรือนจำ 1000 ราย ต่างประเทศ 23 ราย และยอดเสียชีวิต 17 ราย สำหรับกลุ่มผู้เดินทางจากมัรกัสนาประดู่ ปัตตานี พบเชื้อจากผู้เดินทาง 26 ราย พบเชื้อในผู้สัมผัส 97 ราย กลุ่มมัรกัสทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย พบเชื้อในผู้ร่วมกิจกรรม 1 ราย และพบเชื้อในผู้สัมผัส 21 ราย
สำหรับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลากรณีเดินทางออกพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการเดินทางทางบก ประชาชนทั่วไปให้ยื่นบัตร ปชช.หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ พร้อมเอกสารรับรองความจำเป็น ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิต, ผู้ปฏิบัติงานในกิจการด้านสาธารณูปโภค ให้ยื่นบัตร ปชช. พร้อมเอกสารรับรองการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ กรณีผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา หรือกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ทางราชการ ให้ยื่นบัตร ปชช. หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ พร้อมเอกสารรับรองการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หรือหัวหน้าหน่วยงาน กรณีมีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ยื่นบัตร ปชช. พร้อมเอกสารรับรองการติดต่อราชการ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง สามารถให้หัวหน้าจุดตรวจ ณ จุดที่ถูกเรียกตรวจหรือจุดคัดกรอง พิจารณายกเว้นให้ตามความเหมาะสม ในส่วนของผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น ให้ยื่นบัตร ปชช.พร้อมเอกสารรับรองความจำเป็นจากจังหวัดต้นทาง สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา จะต้องเตรียมบัตรประชาชน และเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเอกสารรับรองการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดคัดกรองโรค บริเวณเขตรอยต่อ จะมีการคัดกรองบุคคลโดยเฉพาะจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผ่านกระบวนการคัดกรองที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดสงขลา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรณีการอนุญาตให้นั่งทานอาหารภายในร้านได้ ตามคำสั่งเดิมนั่งทานได้ถึง 3 ทุ่ม สั่งกลับบ้านได้ถึง 5 ทุ่ม และจำกัดที่นั่งไม่เกินร้อยละ 50 ที่ประชุมได้มีการเสนอให้แก้ไข คือ ไม่อนุญาตให้นั่งทานอาหารในร้านในบางพื้นที่ โดยพิจารณาตามการแพร่ระบาดและความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และหลายๆ ปัจจัย หรืออาจจะมีมาตรการที่เพิ่มความปลอดภัยหรือมาตรการเสริมที่เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอพิจารณาพื้นที่แต่ละอำเภอ หากพื้นใดมีความเสี่ยงสูง นายอำเภอสามารถประกาศขอความร่วมมือให้ร้านอาหารงดการทานในร้านได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามมติในที่ประชุมจะเป็นอย่างไร จะมีการแถลงข่าวและออกประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ
นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นอื่นๆ อาทิ การขออนุญาตจัดตั้ง LQ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเทศบาลนครหาดใหญ่ พิจารณาแผนการจัดการควบคุมการระบาด และแผนประคองกิจการของโรงงาน พิจารณาแนวทางการดำเนินงานภาคธุรกิจโรงแรมจังหวัดสงขลา ความคืบหน้า Hospital หาดใหญ่พาราไดซ์และขออนุมัติตรวจเชิงรุกในโรงงานที่มีความเสี่ยงต่ำด้วย…

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.