วันแรกในการควบคุมการเดินทางออกนอกจังหวัด 4 จชต.ประชาชนในอำเภอสุไหงโก-ลกมาขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นเป็นจำนวนมาก

วันแรกในการควบคุมการเดินทางออกนอกจังหวัด 4 จชต.ประชาชนในอำเภอสุไหงโก-ลกมาขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นเป็นจำนวนมาก

ตามที่มีการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 25 ประกาศลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่องการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ที่เน้นย้ำมาตรการการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มข้น เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดยงดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดและออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา
ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทำให้วันแรกของการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ที่บริเวณจุดให้บริการขอเอกสารรับรองความจำเป็นเพื่อเดินทางข้ามจังหวัดออกจากที่ตั้งในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก หน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก มีประชาชนเดินทางมาขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดจุดคัดกรองผู้มารับบริการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง

สำหรับผู้มาติดต่อขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ขอให้เตรียมหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1ชุด ซึ่งใช้ประกอบเป็นรายบุคคล กรณีต้องการเดินทางพร้อมกัน 4 คนจะต้องยื่นหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนทุกคน หลักฐานยืนยันความจำเป็นในการเดินทาง จำนวน 1 ชุด มายื่นต่อเจ้าพนักงาน โดยขอสงวนสิทธิในรายที่ไม่มีหลักฐานยืนยันความจำเป็นในการเดินทางจะไม่พิจารณาออกเอกสารรับรองให้ ทั้งนี้ในกรณีทราบวันเดินทางชัดเจนแล้ว สามารถมายื่นขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก เน้นย้ำว่า การเดินทางภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องยึดตามหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยเมื่อเดินทางเข้า-ออกจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือแสดงเอกสารอื่นๆและเอกสารรับรองความจำเป็น ยื่นต่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมการเดินทางด้วยรถส่วนตัว รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และเครื่องบิน สำหรับการขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการดินทางของอำเภอสุไหงโก-ลกจะพิจารณาตามความจำเป็นสูงสุดที่อ้างอิงโดยหลักฐานความจำเป็นที่แสดงต่อเจ้าพนักงาน เพื่อลดการเดินทางเข้าออกพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.