องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 594 เครื่องแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 594 เครื่องแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการคัดกรอง เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

 

ที่ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยในส่วนของวันนี้ ได้ส่งมอบ ให้ อสม.ในเขตอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 10 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น 594 เครื่อง โดยมีนางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายเนตร พงษ์ตุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน นายอุดม ปิงคะยอม นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีและร่วมส่งมอบ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุก และสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 มุ่งหวังในการให้บริการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เบื้องต้น และการป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในชุมชน ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน

                        สำหรับการดำเนินงานในช่วงสภาวะวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต โดยได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับโรงพยาบาลลำพูน จำนวน 4,183,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือใน ห้องปฏิบัติการ จำนวน 3,775,000 บาท และชุดน้ำยาตรวจ Covid-19 จำนวน 408,000 บาท เพื่อเป็นการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอณูชีวโมกุล โดยใช้เครื่องมือตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ให้มีมาตรฐานในการควบคุมโรคติดเชื้อของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ป้องกันการแพร่ระบาด และควบคุมพื้นที่เสี่ยงได้เร็วขึ้น

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.