ศรชล.จว.ระยอง จัดสัมนาหาแนวทางการจัดระเบียบเรือที่ถูกล๊อคในพื้นที่

ศรชล.จว.ระยอง จัดสัมนาหาแนวทางการจัดระเบียบเรือที่ถูกล๊อคในพื้นที่

ศรชล.จว.รย. โดย น.อ. อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จว.รย.

เป็นประธาน จัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบเรือที่เกิดจากปัญหาเรือล๊อคในพื้นที่ปากน้ำประแส โดยมีหน่วยงาน ศคท.จว.รย., ศยก.ศรชล.ภาค 1, กวผ.สน.ฝอ.ฯ, กสน.สน.ฝอ.ฯ, กสน.ฝอ.ฯ, กอ.รมน.จังหวัด รย. ตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ, ประมงจังหวัดระยอง, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง, ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก, ด่านตรวจประมงระยอง, นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง, นายกสมาคมประมงประแส, และเจ้าของเรือประมงประแส ณ ศูนย์วิจัยฯ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อ 25 มิ.ย.64

จากสถานะเรือตามสาเหตุการล๊อคเรือ พื้นที่แจ้งจอดล๊อคเรือ จำนวน ทั้งหมด 140 ลำ ปากน้ำระยอง จำนวน 98 ลำ บ้านเพ จำนวน 24 ลำ ปากน้ำประแส จำนวน 18 ลำ ดังนี้ แจ้งงดใช้เรือ จำนวน 64 ลำ สภาพพร้อมใช้ 48 ลำ ชำรุด 15 ลำ จมเห็นตัวเรือ 1 ลำ

เรือไม่มีใบอนุญาตประมงพานิชย์ จำนวน 34 ลำ สภาพพร้อมใช้งาน 7 ลำ ชำรุด 19 ลำ จมเห็นตัวเรือ 8 ลำ

ถูกดำเนินคดี จำนวน 31 ลำ สภาพพร้อมใช้งาน 4 ลำ ชำรุด 14 ลำ จมเห็นตัวเรือ 11 ลำ หายไปจากจุดจอด 2 ลำ

เรือถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ จำนวน 9 ลำ ชำรุด 5 ลำ จมเห็นตัวเรือ 3 ลำ หายไปจากจุดจอด 1 ลำ ไม่มีใบอนุญาตขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 1 ลำ สภาพพร้อมใช้งาน 1 ลำ แจ้งทำลายเรือ จำนวน 1 ลำ จมเห็นตัวเรือ 1 ลำ

สถานะเรือกลุ่มจอดล๊อค ปากน้ำระยอง พร้อมใช้ จำนวน 47 ลำ ชำรุด 29 ลำ จมเห็นตัวเรือ จำนวน 19 ลำ บ้านเพ พร้อมใช้ จำนวน 9 ลำ ชำรุด 13 ลำ จมเห็นตัวเรือ 2 ลำ ปากน้ำประแส พร้อมใช้งาน จำนวน 4 ลำ ชำรุด 11 ลำ จมเห็นตัวเรือ จำนวน 3 ลำ

สาเหตุในการล๊อคเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า ได้แก่ เรือถูกเพิกถอนทะเบียนเนื่องจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ เรือที่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมงหรือถูกเพิกถอน/ยกเลิก ใบอนุญาตทำการประมง เรือประเภทสนับสนุนการประมง ประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำกับกรมประมง/ไม่ติดตั้ง VMS หรือไม่แจ้งเข้าออก PIPO เรือที่ถูกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เรือที่เจ้าของเรือประสงค์จะขอเพิกถอนทะเบียนเพื่อเปลี่ยนสัญชาติอื่น เรือที่ทำผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง

การปฏิบัติเพื่อปลดสภาพเรือล๊อค ให้ดำเนินการดังนี้ ต่อใบอนุญาตใช้เรือก่อนเรือหมดอายุ หรือแจ้งของดใช้เรือ แจ้งของดใช้เรือ หรือเปลี่ยนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่า จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ/ติดตั้ง VMS และแจ้ง PIPO แจ้งของดใช้เรือ หรือเปลี่ยนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่า จนกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนสัญชาติอื่นเสร็จสิ้น จนกว่าคดีจะสิ้นสุด

โดยเรือที่ถูกล๊อกเจ้าท่าจะดำเนินการดังนี้ ตรึงพังงา/ยึดตรึงแกนควบคุมเรือ ทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ ทำเครื่องหมายบนเรือ

เรือที่ถูกล๊อคชาวประมงสามารถ ดำเนินการได้ดังนี้ ขอเคลื่อนย้ายเรือได้ ขอเคลื่อนย้ายเรือเพื่อนำไปเปลี่ยนประเภทหรือนำไปทดสอบ ซึ่งสามารถขอได้ที่ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือนั้นตั้งอยู่ โดยต้องวางเงินประกันและแจ้งจุดที่จะเคลื่อนย้าย กรณีเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้น ให้ทำการแจ้งกับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพื่อทำการล็อคเรือใหม่

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของเรือ ให้แจ้งจุดจอดเรือให้เจ้าท่าภูมิภาคสาขารับทราบ ภายใน 12 ชม. และแจ้งจุดจอดใหม่ ให้ทราบ (เรือล็อคเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้แจ้งเจ้าท่ามีความผิด) ขอใบอนุญาตใช้เรือได้/เปลี่ยนประเภทเรือได้ ยื่นคำร้องสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือลำนั้นอยู่ โดยแนบเอกสารประกอบจากกรมประมงว่ามีใบอนุญาตทำการประมง ขอทำลายเรือได้ ยื่นคำร้องขอหนังสือแยกชิ้นส่วนทำลายเรือกับกรมประมง เมื่อได้หนังสือแล้วมายื่นเรื่องกับฝ่ายตรวจเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือลำนั้นอยู่ เพื่อเสนอทำแผนทำลายเรือ สามารถเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์จากประมงก่อน และนำหนังสือมาประกอบการยื่นการโอนกรรมสิทธิ์เรือที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

ผลที่ได้จากการสัมมนา เพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบเรือ ที่เกิดจากปัญหาเรือล็อก ในเขตพื้นที่ทางทะเลจังหวัดระยอง บนบก จัดหาสถานที่ราชการ หรือสถานที่สาธารณะ ที่ไม่กีดขวางการสัญจรทางน้ำ รวมถึงควบคุมบัญชีเพื่อใช้ตรวจสอบ หรือรอการดำเนินการขายซากต่อไป ในน้ำจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม ที่ไม่กีดขวางเส้นทางคมนาคมทางน้ำ/ร่องน้ำ และทำทุ่นเครื่องหมายในการบอกตำบลที่จัดเก็บเรือ

การกำจัดซากเรือที่จมทั้งลำ ให้ดำเนินการลากไปสถานที่ที่เหมาะสม ที่ไม่กีดขวางเส้นทางคมนาคมทางน้ำ/ร่องน้ำ และทำทุ่นเครื่องหมายในการบอกตำบลที่จัดเก็บเรือ เรือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้ ทำลายซากเรือทิ้ง ในเฉพาะที่กีดขวางเส้นทางคมนาคมทางน้ำ/ร่องน้ำ

การนำไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปต่อยอดพัฒนาด้านวิสาหกิจชุมชน เป็นองค์ประกอบในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักผ่อน เช่น โฮมสเตย์ ทั้งทางบก และในน้ำ

      นำไปเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งร้านอาหาร ร้านกาแฟชุมชน นำไปเป็นแหล่งอาศัย/ที่อยู่สัตว์น้ำ และสร้างแนวปะการังเทียม มอบให้หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยนำไปทำเรือขนถ่ายขยะตามลำน้ำ นำไปเป็นเรือเฝ้าระวังและตรวจการณ์ลำน้ำ นำไปเป็นเรือระงับเหตุเพลิงไหม้ตามลำน้ำ ท่าเรือและแพปลา

ในเรื่องอื่นๆ อาทิ การเร่งรัดในส่วนการดำเนินคดีความ กรณีเรือที่คดีสิ้นสุดแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของเรือ เพื่อแสดงเจตจำนงในการนำเรือไปดำเนินการต่อไป ตาม

กรณีเรือที่คดียังไม่สิ้นสุด ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของเรือ เพื่อแสดงเจตจำนง ในการนำเรือไปดำเนินการจัดเก็บตามที่ส่วนราชการกำหนด

ผลักดันรัฐบาลในการชดเชยเยียวยา การเสียโอกาสในการทำประมง และการนำเรือประมงออกนอกระบบ อย่างเป็นธรรม เสริมสร้างการตระหนักรู้ในการรักษาและหวงแหนผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หลีกเลี่ยงการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ชี้เบาะแส และแจ้งข่าวกรณีเรือประมงต่างชาติรุกล้ำเข้ามาทำการประมงในราชอาณาจักร ซึ่ง

ผลการประชุมในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว สน.ศรชล.ภาค 1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.