ผู้ว่าฯลำปางสั่งคุมเข้มแรงงานจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางมายัง จ.ลำปางเพื่อเป็นการสกัดกั้น รวมทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่

วินัย/ลำปาง

ผู้ว่าฯลำปางสั่งคุมเข้มแรงงานจากพื้นที่เสี่ยงเดินทางมายัง จ.ลำปางเพื่อเป็นการสกัดกั้น รวมทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯลำปาง ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2564 นี้ ถึง แรงงานจังหวัดลำปาง จัดหางานจังหวัดลำปาง สวัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางประกันสังคมจังหวัดลำปาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง อุดสาหกรรมจังหวัดลำปาง ผอ.แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ผอ.แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ผอ.แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ผอ.โครงการชลประทานลำปาง และผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่มาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เรื่อง กำชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความว่า ตามที่ จ.ลำปางได้กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ จ.ลำปาง ให้สอดคล้องกับการปรับระดับการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้น รวมทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที จ.ลำปาง จึงขอให้ท่านประสานหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง และให้รายงานยอดคนงาน ณ วันที่ 28 มิ.ย.2564 ให้จังหวัดลำปางทราบและหากพบว่า กิจการมีการรับคนงานเพิ่มเติมต้องตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้เดินทางมาจากพื้นที่ใด หากพบว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง 30 จังหวัด ให้รายงานการรับคนงานเพิ่มให้ จ.ลำปางทราบอย่างต่อเนื่อง โดยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อในพื้นที่โดยทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยพลัน และรายงานผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสำปางทราบด้วย.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.