ลำปาง -นอภ.เมืองลำปางและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเปิดบริการภายในร้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

ลำปาง -นอภ.เมืองลำปางและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเปิดบริการภายในร้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.เมืองลำปาง)โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม นอภ.เมืองลำปางและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหาร กรณี ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเปิดบริการให้ลูกค้าบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 17 ร้าน ซึ่งมีผลการตรวจสอบผ่านการตรวจสอบ จำนวน 16 ร้าน และส่งเรื่องให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำปางพิจารณา จำนวน 1 ร้าน

นายวาทิต กล่าวว่า ทั้งนี้ คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 2986/2564 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการบางประเภทสามารถทำการค้าได้ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สามารถให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติของกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งสามารถจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. และสามารถนั่งดื่มภายในร้านได้ โดยสถานที่ต้องเป็นพื้นที่เปิดโล่ง สำหรับสถานที่ในห้องปรับอากาศ ให้จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่ละโต๊ะสามารถนั่งบริโภคได้ไม่เกิน 4 คน และต้องไม่มีการสังสรรค์ข้ามโต๊ะ งดพนักงานบริการเครื่องดื่ม

“โดยให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบ ผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ หากร้านจำหน่ายอาหารมีความประสงค์จะจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แจ้งอำเภอท้องที่ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางทราบก่อน เพื่อจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งมาตรการให้ทางร้านทราบต่อไป.”นายวาทิต กล่าว.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.