เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำ ก.ย. 64 ต้องเสร็จ

เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำ ก.ย. 64 ต้องเสร็จ


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่าภาคใต้ มี 13 จังหวัด (ยกเว้นภูเก็ต) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามกรอบระยะเวลาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคใต้มีแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 127 แปลง โดยทุกจังหวัดได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 123 แปลง (ขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการจำนวน
4 แปลง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แปลง จังหวัดระนอง 1 แปลง และจังหวัดยะลา 2 แปลง) ในการนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตาม เร่งรัด และกำกับดูแลให้ทุกจังหวัดดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อรับเงินอุดหนุนไปแล้ว 112 แปลง คิดเป็นร้อยละ 91.05 ของแปลงใหญ่ที่ผ่านการอนุมัติโครงการฯ ระดับจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว จำนวน 104 แปลง เป็นเงินกว่า 208 ล้านบาท คาดว่าจะโอนเงินให้กับแปลงใหญ่ครบทุกแปลงภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ขณะนี้บางจังหวัด เช่น จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง กลุ่มแปลงใหญ่ได้เบิกจ่ายเงินไปจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการจัดจ้างการก่อสร้างแล้ว เป็นเงินเกือบ 3 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่ดำเนินงานโครงการได้รวดเร็วที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ในขั้นตอนนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ และอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุของแปลงใหญ่ ตามคู่มือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อย่างเคร่งครัด
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ให้การสนับสนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ ในการตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำกลุ่มแปลงใหญ่ให้ดำเนินงานโครงการฯ ให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการฯ ซึ่งตนได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม การดำเนินงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยติดตามผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กับการลงพื้นที่ติดตามประเมินผล พร้อมทั้งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเป็นรายจังหวัดอีกด้วย

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.