สุโขทัย-เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ จัด MOU รับเงินอุดหนุนพร้อมโอนให้เกษตรกรแปลงใหญ่ฯ

สุโขทัย-เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ จัด MOU รับเงินอุดหนุนพร้อมโอนให้เกษตรกรแปลงใหญ่ฯ

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ มีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานเจ้าของสินค้าร่วมในพิธีฯ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดสุโขทัย ได้มีมติอนุมัติโครงการฯ จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 118,902,732 บาท ประกอบด้วย 1. แปลงใหญ่ด้านพืชและแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 44,659,573 บาท 2.แปลงใหญ่ด้านข้าว 23 โครงการ งบประมาณ 68,500,125 บาท 3.แปลงใหญ่ด้านยางพารา 1 โครงการ งบประมาณ 2,453,055 บาท 4.แปลงใหญ่ด้านประมง 1 โครงการ งบประมาณ 2,897,979 บาท 5.แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 1 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงใหญ่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ เป็นแปลงใหญ่ด้านพืชและแมลงเศรษฐกิจ งบประมาณ 44,659,573 บาท ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับกลุ่มแปลงใหญ่ ให้มีความเข้าใจสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ โดยได้เน้นย้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่นำเงินงบประมาณที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิด ความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.